Reglement I: Beginselen van de Wet

juni 2022 aangepast in Wet- en regelgeving
image1. Algemene bepalingen

2. Beginselen van de Wet

3. Totstandkoming van wetten

4. Arbeidsovereenkomst en -verloning


HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definitie
De Beginselen van de Wet zijn de toepassing en totstandkoming van de reglementen, basisprincipes, gelijkheid, aanvullingen en richtlijnen binnen het Ministerie van Defensie. Deze zijn ingedeeld in het Legaliteitsbeginsel (LB), het Gelijkheidsbeginsel (GB), het Strafbaarheidsbeginsel (SB), het Contractbeginsel (CB) en het Territorialiteitsbeginsel (TB).

Artikel 2 - Wettelijke bepalingen en de wetgeving
De wettelijke bepalingen die gelden binnen het Ministerie van Defensie zijn opgedeeld in reglementen I t/m X.

Artikel 3 - Juridische vervolging en sancties
Wanneer dit reglement gebroken wordt, behoudt eenieder het recht juridische stappen te ondernemen. Onder het behouden recht valt het insturen van een formele klacht of het aanvragen van een gerechtelijke procedure.

Artikel 4 - Reducering van alle sancties
Indien enige gegeven sanctie door de Krijgsmachtsleiding, Militair-Juridische dienst of de Koninklijke Marechaussee als buiten proportioneel geacht wordt door de Directeur Juridische Zaken of het Bestuur, kan de Directeur Juridische Zaken of het Bestuur de opgelegde sanctie reduceren, aanpassen of nietig verklaren.

HOOFDSTUK 2 - Beginselen van de Wet

Artikel 5 - Contractbeginsel
De drie onderstaande beginselen vormen de grondvesten van het juridische systeem binnen het Ministerie van Defensie. Eenieder die zich verbindt aan het Ministerie van Defensie, hetzij als militair of burger, hetzij als personeelslid of gast, gaat akkoord met het naleven van deze beginselen, en daarmee ook de daaruit voortvloeiende regels en reglementen.

Artikel 6 - Legaliteitsbeginsel
1. Het Ministerie van Defensie mag uitsluitend beperkingen leggen aan de vrijheid van burgers en militairen als deze opgelegde regels voor iedereen gelden en door de Militair-Juridische Dienst, in samenspraak met het Bestuur en met de visie van de Krijgsmachtsleiding, in wetten zijn vastgesteld.
2. Een uitzondering op lid 1 kan gemaakt worden in bijzondere situaties indien de burger of militair in kwestie door middel van een speciale regeling, waartoe door het Bestuur en/of door besluit van door hen daartoe bevoegde organen of personen besloten is, uitgesloten is van het zich houden aan de opgestelde wet of regel.

Artikel 7 - Gelijkheidsbeginsel
1. Binnen het Ministerie van Defensie dient eenieder onderling als gelijkwaardig behandeld te worden. Ongeacht zijn/haar rang of functie. Onder gelijkwaardig wordt verstaan dat een ieder met respect behandeld wordt en zelf ook een ieder met respect behandelt. Met gelijkwaardigheid wordt niet bedoeld de bij rang bepaalde privileges, taken en eisen. Deze zijn door de Militair-Juridische Dienst, in samenspraak met het Bestuur en met de visie van de Krijgsmachtsleiding, in wetten en regels vastgesteld.
2. Een uitzondering op lid 1 kan gemaakt worden in bijzondere situaties indien de burger of militair in kwestie door middel van een speciale regeling, waartoe door het Bestuur en/of door besluit van door hen daartoe bevoegde organen of personen besloten is, uitgesloten is van het zich houden aan de opgestelde wet of regel.

Artikel 8 - Strafbaarheidsbeginsel
1. Geen feit binnen het Ministerie van Defensie is strafbaar dan uit kracht van een daaraan voorafgegane wettelijke strafbepaling.
2. Lid 1 zal altijd van toepassing zijn in elke denkbare situatie. Geen enkel persoon is boven de wet geplaatst, en zo zal eenieder zich aan de door het Bestuur, en/of door hen daartoe bevoegde organen of personen, opgestelde wetten moeten houden.

Artikel 9 - Territorialiteitsbeginsel
1. De wetten en regels zoals opgesteld in de reglementen van de militair-juridische dienst gelden binnen de kazerne van het Ministerie van Defensie. De term kazerne houdt alle kamers, chatgesprekken, forums, websites en communicatieplatforms beheerd of officieel erkent door het Ministerie van Defensie in.
2. Uitzonderingen op lid 1 zijn mogelijk, mits dit duidelijk aangegeven staat bij het desbetreffende artikel.

HOOFDSTUK 3 - Totstandkoming van wetten

Artikel 10 - Definitie
1. De totstandkoming van wettelijke bepalingen gebeurt via de Militair-Juridische Dienst, voor een wettelijke bepaling officieel van kracht wordt, dient de Militair-Juridische Dienst goedkeuring van het Bestuur of bij mandaat de Krijgsmachtleiding te ontvangen.
2. Een uitzondering op lid 1 van dit artikel is hoofdstuk 4 van reglement IX. De inhoud hiervan wordt goedgekeurd door de Koning der Nederlanden of bij mandaat Prins der Nederlanden.

HOOFDSTUK 4 - Arbeidsovereenkomst en -verloning

Artikel 11 - Uitbetaling loon
1. De werkgever is verplicht de werknemer zijn loon op de bepaalde tijd te voldoen.
2. De werkgever is niet verplicht loon te betalen wanneer men zich misdraagt bij uitgave van het loon en dit erkent is door een bestuurslid, krijgsmachtleider of marechaussee.
3. Geen loon is verschuldigd voor de tijd gedurende welke de werknemer de bedongen arbeid niet heeft verricht.

Artikel 12 - Hoogte van loon
Iedere militair die aanwezig is tijdens het loonmoment heeft recht op een uitbetaling van 2 credits voor die week.

Artikel 13 - Plaats van voldoening
De voldoening van het loon geschiedt in de loonkamer van het Ministerie van Defensie.

Artikel 14 - Tijdstip van betaling
1. De werkgever is verplicht het loon te voldoen elke zondag om 20:00 CET, waarbij men uiterlijk aanwezig moet zijn om 19:45 CET voor de overplaatsing naar de loonkamer. Het is aan het Ministerie deze tijd en dag in te vullen.
2. Indien een werknemer niet aanwezig is op het tijdstip van de overplaatsing en de plaats van voldoening vervalt zijn recht op loon voor die week.
3. Middels een aankondiging op het forum of via Slack die minimaal 24 uur van tevoren zal plaatsvinden, voor de in dit artikel genoemde tijdstip van betaling, kan afgeweken worden van het tijdstip. Indien gebruik gemaakt wordt van Slack dient deze mededeling ook minimaal éénmaal in het HQ te geschiedden.« Laatst bewerkt op: door Ambt. Tom_Aet »

Deze discussie is gesloten.