Reglement II: Kazerne

1. Algemene bepalingen

2. Grondgebied

2.1 Basis
2.2 Commando's
2.3 Kamerrechten

3. Communicatieplatforms

3.1 Forum
3.2 Slack
3.3 Discord

4. BrevetteneisenHOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definitie
Dit reglement beschrijft de verschillende procedures en regels binnen de kazerne van het Ministerie van Defensie.

Artikel 2 - Kazerneregels
Binnen de kazerne gelden de algemene (Habbo)regels:
a. Andere spelers pesten, lastigvallen, misbruiken en/of agressief gedrag vertonen is niet toegestaan.
b. Adverteren voor andere websites is niet toegestaan.
c. Intieme persoonlijke gegevens delen is niet toegestaan.
d. Seksueel getinte gesprekken zijn niet toegestaan.
e. Scripts of software gebruiken om Habbo te verstoren of te veranderen buiten de reguliere mogelijkheden is niet toegestaan.
f. Adverteren voor specifieke chatgroepen, chatkanalen of externe communicatieplatformen anders dan die van het Ministerie van Defensie is niet toegestaan. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden met toestemming van het Bestuur, KML of AIB.

Artikel 3 - Taalgebruik
1. De voertaal binnen de kazerne van het Ministerie van Defensie is Nederlands. Iedere militair en burger dient te streven naar het gebruik van Standaardnederlands.
2. Het is niet toegestaan hele gesprekken in een andere taal of dialect te voeren met uitzondering van het militair, Engelstalig en internetjargon.
3. Een uitzondering bestaat wanneer militairen willen communiceren met anderstalige bondgenoten.

Artikel 4 - Bevel
1. Een bevel is een instructie, opgelegd door iemand die op dat moment voor zulke instructies hiërarchisch hoger staat binnen het Ministerie van Defensie, dewelke dient opgevolgd te worden.
2. Om te bepalen wanneer iemand hiërarchisch hoger staat, en het bevel dus geldig is, dienen de volgende regels te worden gehandhaafd:
a) Wanneer het bevel betrekking heeft tot de werkzaamheden binnen een vakgebied, departement, commando of krijgsmacht(leiding), dan staat diegene met de hoogste functieschaal binnen dat orgaan hiërarchisch het hoogst.
b) Wanneer het bevel betrekking heeft tot de werkzaamheden binnen het hoofdkwartier, dan staan respectievelijk de wachtsergeant en de wachtcommadant hiërarchisch het hoogst.
c) Bij alle overige bevelen staat steeds de militair die de hoogste rang bezit, hiërarchisch het hoogst.
3. Op de regels vastgelegd in lid 2 gelden de volgende uitzonderingen:
a) Een lid van het bestuur staat steeds hiërarchisch boven elke militaire rang of functie.
b) De commandant der strijdkrachten staat staat steeds boven elke andere militaire rang of functie, met uitzondering van functies die betrekking hebben tot ambtelijke departementen.
c) Een lid van de krijgsmachtleiding staat steeds boven elke andere militaire rang of functie, met uitzondering van de commandant der strijdkrachten en functies die betrekking hebben tot ambtelijke departementen.
d) Een lid dat functioneel meerdere heeft geactiveerd staat steeds hiërarchisch boven alle niet genoemde personen in lid 3a.

Artikel 5 - Functioneel Meerdere
1. Functioneel meerdere (FM) stelt een militair tijdelijk en in welbepaalde situaties hiërarchisch hoger dan zijn/haar mede-militairen en burgers, waardoor deze extra bevoegdheid krijgt om bepaalde bevelen uit te vaardigen.
2. Functioneel meerdere mag enkel geactiveerd worden door specifieke militairen en in specifieke situaties zoals hieronder beschreven:
a) De Koninklijke Marechaussee mag haar functioneel meerdere activeren in het belang van de openbare orde en/of wanneer noodzakelijk bij het uitvoeren van haar werkzaamheden.
b) De Directeur van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst mag zijn/haar functioneel meerdere activeren in het belang van de veiligheid van het Ministerie van Defensie en haar leden.
3. Bij het activeren van Functioneel Meerdere dient dit steeds expliciet aangegeven te worden aan de persoon waarbij deze de Functioneel Meerdere gebruikt.

HOOFDSTUK 2 - Grondgebied

Artikel 6 - Definitie
Het grondgebied van MinDef houdt alle kamers en chatgesprekken door of voor het Ministerie van Defensie op Habbo Hotel in.

Artikel 7 - Kamerregels
1. Op het grondgebied van MinDef gelden de kamerregels van MinDef:
a. Dansen is niet toegestaan.
b. Effecten dragen en effectcommando's gebruiken is niet toegestaan.
c. Emoji's dragen is niet toegestaan.
d. Chatkleurgebruik is niet toegestaan m.u.v. de toepassingen in artikel 10.
e. Signalen gebruiken is niet toegestaan m.u.v. de gele en rode kaart om aan te geven dat men een spreekverbod heeft.
f. Zitten is enkel toegestaan op de daarvoor bestemde zitplekken (ie. banken, stoelen en krukken) m.u.v. het squatten op commando.
g. Overmatig gebruik maken van hoofdletters in de vorm van hele woorden en/of zinnen is niet toegestaan m.u.v. het uitroepen van de militaire commando's weergegeven in hoofdstuk 2.2.
h. Dezelfde berichten of boodschappen herhalend verzenden, m.a.w. flooden, is niet toegestaan.
i. Gebruik maken van de @kleur-commands@ is niet toegestaan in de basis of ander grondgebied van het Ministerie.
j. Onnodig staan is niet toegestaan.
k. Onnodig lopen is niet toegestaan.
2. Een uitzondering voor het gebruik van effecten bestaat op het Habbo Staff- en Habbo Ambassadeur-effect.

Artikel 8 - Aanspreking
1. Militairen moeten elkaar op het grondgebied rechtstreeks aanspreken met de rang, rangafkorting of aanspreektitel gevolgd door de Habbonaam of door de aangesproken militair toegestane variant van de naam.
2. Tijdens evenementen, drills of brevetten kan de instructeur of leidinggevende beslissen dat aanspreken met enkel rang, zonder Habbonaam, toegestaan of verplicht is.
3. De rangen en rangafkortingen zijn raadpleegbaar in reglement III.
4. De aanspreektitels voor de Koninklijke Marine zijn als volgt:
a. MATR3/MATR2/MATR3: Matroos
b. SMJR: Schipper
c. AOO: Adjudant
d. KADB/SADB: Adelborst
e. LTZ3/LTZ2/LTZ2OC/LTZ1: Mijnheer (man), Mevrouw (vrouw), Luitenant
f. KLTZ: Overste
g. KTZ: Kolonel
h. VADM/LADM: Admiraal
5. De aanspreektitels voor de Koninklijke Landmacht, Luchtmacht en Marechaussee zijn als volgt:
a. Sld3/Sld2/Sld1: Soldaat
b. Mar2/Mar1: Marechaussee
c. Kpl1: Korporaal
d. Wm1: Wachtmeester
e. Sgt1: Sergeant
f. SM: Opper
g. Aoo: Adjudant
h. Tlnt/Tlt/Elnt/Elt: Luitenant
i. LKol/Lt-Kol: Overste
j. BGen/GenM/Gen-Maj/LGen/Lt-Gen: Generaal
6. Alle officieel verkregen titels mogen gebruikt worden in de aanspreking, groeten of benoemingen.
a. De aanspreking is niet verplicht, m.u.v. artikel 25 in Reglement IX: het Koninklijk Huis.
7. Het is niet toegestaan een titel te gebruiken wanneer deze niet officieel is verkregen.
a. Rangen die geen officiële afkorting of verkregen titel hebben in dit artikel, moeten voluit worden benoemd of volgens hun officiële rangafkorting.

Artikel 9 - Toegang
1. Militairen en gasten moeten zolang ze op ons grondgebied verblijven de juiste kleding en status dragen en badge bezitten conform reglement V.
2. Volgende gasten hebben mits het juiste voorkomen toegang tot de kazerne:
a. Adelleden
b. Veteranen
c. Leden van het Koninklijke Huis
d. Personeelsleden van specifieke andere organisaties volgens de daarvoor opgestelde contracten
e. Hall of Fame-leden

Artikel 10 - Chatkleur
1. De rode chatkleur mag gebruikt worden bij:
a. Het uitroepen van een acht
b. Een kickverzoek of kogelverzoek
2. De gele chatkleur mag gebruikt worden door:
a. De wachtsergeant en wachtcommandant in de uitoefening van hun taken
b. Officieren bij het handhaven van de orde binnen het hoofdkwartier
c. Onderofficieren en officieren bij het geven van instructies in andere kamers dan het hoofdkwartier
3. De blauwe chatkleur mag gebruikt worden door:
a. Marechaussees in de uitoefening van hun taken
b. Leden van de Sectie Operaties tijdens het ondersteunen van de Koninklijke Marechaussee in tijden van SPAR 3 of hoger
4. De groene chatkleur mag gebruikt worden door:
a. Brevetgevers bij het aankondigen van hun brevet zonder acht
b. Drillgevers bij het aankondigen van hun drill zonder acht
c. Onderofficier en officieren bij het organiseren van spel in het hoofdkwartier
5. De grijze chatkleur mag gebruikt worden door:
a. Leden behorende tot de Krijgsraad of hoger voor het aankondigen van belangrijke organisatorische veranderingen
b. Leden behorende tot de Krijgsraad of hoger voor het openen van een of meerdere vacatures
6. De chatwolken voor Habbo Ambassadeurs en Habbo Staff mogen gebruikt worden.

HOOFDSTUK 2.1 - Basis

Artikel 11 - Definitie
De basis is het hoofdkwartier van het Ministerie van Defensie, ook wel afgekort met de Engelse term 'HQ', waar de voornaamste dagelijkse werkzaamheden plaatsvinden en als verzamelplaats voor alle leden functioneert.

Artikel 12 - Wervingsruimte
1. De wervingsruimte (WR) is de voornaamste positie waar nieuwe rekruten worden geworven en leden in de lobby worden geholpen.
2. De WR is een actieve positie. Je moet onmiddellijk kunnen reageren op commando's en je mag niet afwezig zijn.
3. De WR is toegankelijk voor alle militairen, veteranen en adellieden met de titel van Markies.
3.1. Militairen zullen altijd voorrang hebben op gasten bij grote drukte.
3.2. Militairen met een lagere rang zullen altijd voorrang hebben op militairen met een hogere rang bij grote drukte.

Artikel 13 - Schildwacht
1. De schildwacht (SW) is de voornaamste positie waar personeelsleden en gasten worden binnengelaten tot de basis. De militair die de schildwacht bedient, heeft als taak alle militairen en gasten die binnen komen te controleren op uniform/kleding en status en alle gasten op badge.
2. De SW is een actieve positie. Je moet onmiddellijk kunnen reageren op commando's en je mag niet afwezig zijn.
3. De SW is toegankelijk voor korporaals en hoger in het bezit van brevet {*}.
4. Uitzondering op lid 3 is, wanneer men tijdens een opleidingsmodule van de NLDA plaatsneemt in de SW onder leiding van een docent of hoger.
5. Wanneer men de SW verlaat dient men in de mate van het mogelijke voor een vervanger te zorgen en/of aan de WS/WC of bij afwezigheid een officier te melden dat men de positie verlaat.
6. Opper- en vlagofficieren, marechaussees en krijgsmachtleiders kunnen tijdens een acht de toestemming geven om de SW te laten doorwerken.
7. Wanneer de schildwacht wordt bemand is het verboden om de basis te betreden via een onbemande schildwacht of door middel van rechten via de bemande schildwacht.
8. Men mag enkel de schildwacht bemannen wanneer men in staat is alle werkzaamheden op een correcte en volledige manier uit te voeren.

Artikel 14 - Welkomstbalie
1. De welkomstbalie (WB) is de positie waar militairen andere personeelsleden en gasten verwelkomen in ons hoofdkwartier. Tevens heeft de militair die de welkomstbalie bemand als taak om gasten naar de juiste plek/persoon door te verwijzen en op een vriendelijke manier de huisregels uit te leggen wanneer nodig.
2. De WB is een actieve positie. Je moet onmiddellijk kunnen reageren op commando's en je mag niet afwezig zijn.
3. De WB is toegankelijk voor korporaals en hoger die in het bezit zijn van brevet {?}.

Artikel 15 - Wachtpost
De wachtpost is de verzamelnaam voor de plek waar zowel de positie van wachtsergeant (WS) als wachtcommandant (WC) zich bevinden.

Artikel 16 - Wachtsergeant
1. De wachtsergeant (WS) is de op de WC na hoogste leidinggevende functie in het hoofdkwartier en zorgt voor de goede werking van de basis. De militair die de WS bemand, heeft de volgende taken:
a. Het overzien van de productiviteit van de WR;
b. het zorgen voor bemanning en ondersteuning van de SW;
c. het bedienen van de van de RR-poortjes, SW-poort, OR-poort en de telehalpoort;
d. het indienen van rechtenverzoeken indien nodig;
e. het organiseren van achten, deze goedkeuren en herhalen;
f. het geven van outranks;
g. het assisteren van de WC in haar taken.
2. De WS is een actieve positie. Je moet onmiddellijk kunnen reageren op commando's en je mag niet afwezig zijn.
3. De WS is toegankelijk voor onderofficieren in het bezit van brevet {4} en militairen met een onbeëdigde officiersrang die niet in het bezit zijn van brevet {6}, maar wel in het bezit van brevet {4}. Onbeëdigde officieren en hoger die in het bezit zijn van brevet {6} kunnen, om hendels te bedienen, de positie voor korte duur ingaan wanneer deze onbemand is.
4. Wanneer men de WS verlaat dient men, in de mate van het mogelijke, voor een vervanger te zorgen.
5. Men mag enkel de wachtsergeant bemannen wanneer men in staat is alle werkzaamheden op een correcte en volledige manier uit te voeren.

Artikel 17 - Wachtcommandant
1. De wachtcommandant (WC) is de hoogste leidinggevende functie in het hoofdkwartier en zorgt voor de goede werking van de basis. De militair die de WC bemand, heeft de volgende taken:
a. Het overzien van de gehele basis;
b. het bedienen van de OR-poort, telehalpoort, loonzaalpoort, HB-poort en SW-poort;
c. het opschalen en afschalen van FP naargelang de drukte;
d. het opzetten van AMO en brevetten;
e. het organiseren van achten, deze goedkeuren en herhalen;
f. het geven van outranks;
g. het zorgen voor bemanning en ondersteuning van de WS;
h. het verzenden van een rapport bij een aanval;
i. het bedienen van het dynamisch veld (DV).
2. De WC is een actieve positie. Je moet onmiddellijk kunnen reageren op commando's en je mag niet afwezig zijn.
3. De WC is toegankelijk voor onbeëdigde officieren en hoger in bezit van brevet {6}.
3.1. Onderofficieren in het bezit van brevet {4} kunnen de WC voor korte duur ingaan wanneer deze onbemand is om bepaalde hendels te bedienen wanneer dit nodig is.
4. Wanneer men de WC verlaat dient men in de mate van het mogelijke voor een vervanger te zorgen.
5. Men mag enkel de wachtcommandant bemannen wanneer men in staat is alle werkzaamheden op een correcte en volledige manier uit te voeren.

Artikel 18 - Officiersruimte
1. De officiersruimte (OR) is de plek waar officieren en geprivilegieerde gasten kunnen werken en/of uitrusten.
2. De OR is een passieve positie. Reageren op commando's is vrijblijvend en je mag kortstondig afwezig zijn (niet slapen).
2.1. Bij langdurige afwezigheid (slapen) kan, wanneer er verder niet gereageerd wordt op vragen, de persoon gekogeld worden.
3. De OR is toegankelijk voor subalterne officieren en hoger, adelleden, veteranen en diplomatische gasten conform het bondgenootschap.

Artikel 19 - Flexplek
1. De flexplek (FP) is de plek waar men kan plaatsnemen wanneer men niet noodzakelijk alle aandacht bij het HQ heeft omdat hij/zij elders bezig- of werkzaamheden verricht maar wel geregeld aanwezig bent.
2. De FP is een passieve positie. Reageren op commando's is vrijblijvend en je mag kortstondig afwezig zijn (niet slapen).
2.1. Bij langdurige afwezigheid (slapen) kan, wanneer er verder niet gereageerd wordt op vragen, de persoon gekogeld worden.
3. De FP is toegankelijk voor alle personeelsleden en gasten.
4. Militairen zullen altijd voorrang hebben op gasten bij grote drukte.

Artikel 20 - Afwezigheidsruimte
1. De afwezigheidsruimte (AR) is de plek waar militairen plaatsnemen wanneer men voor langere tijd afwezig zijn.
2. De AR is een afwezige functie. Je mag afwezig zijn maar je mag niet reageren op commando's of gesprekken voeren.
3. De AR is toegankelijk voor alle militairen en burgers met toegang tot de basis.

Artikel 21 - Bar
1. De bar is geen officiële positie, het is een privilege. Vanuit de bar kunnen drankjes aangeboden worden aan de flexplekken.
2. Het is toegestaan voor maximaal één persoon om de bar te bemannen op hetzelfde tijdstip.
3. Het is toegestaan de bar te bemannen voor adellieden (Baron en hoger), veteranen of leden van Koninklijke Huis.
4. De marechaussee, krijgsmachtleiding, militair-juridische dienst en het bestuur zijn bevoegd om personen die plaatsnemen achter de bar te vragen deze plek (tijdelijk) te verlaten.

Artikel 22 - Adelcode
1. De adelcode kan door adellieden gebruikt worden om toegang te verkrijgen tot de basis.
2. De adelcode mag niet gebruikt worden door militairen die in het bezit zijn van een adeltitel terwijl ze actief in dienst zijn.
2.1. Een uitzondering op lid 2 van dit artikel is van kracht wanneer de basis niet functioneert doordat er geen actieve militairen aanwezig zijn. Militairen mogen in dit geval de adelcode gebruiken met als doel mede-militairen toegang te geven tot de basis.

Artikel 23 - Officierspoort
1. De officierspoort (OP) is een een tweede toegangspoort tot het hoofdkwartier. Deze mag alleen gebruikt worden door officieren en hoger bij grote drukte bij de schildwacht, namelijk meer dan drie wachtenden per bemande schildwacht, en door rechtenhouders.
2. Uitzondering op lid 1 is wanneer een militair is uitgevallen tijdens het geven van een AMO/brevet. De WS, WC of een rechtenhouder kan beslissen deze militair, ongeacht de rang, toch via de OP naar binnen te laten.

Artikel 24 - Dynamisch veld
1. Het dynamisch veld (DV) is een veld die door middel van wired dynamisch kan veranderen. Zo kan dit veld onder andere gebruikt worden om extra ruimte te creëren, het aantal flexplekken op te schalen, om HQ-games te organiseren of voor speciale evenementen. Standaard is dit veld gevuld met decoratie.
2. Er is steeds toestemming vereist vanuit de WC om de opstelling op het dynamisch veld te wijzigen.
2.1. In afwezigheid van een WC kan de hiërarchisch hoogst aanwezige in het hoofdkwartier deze toestemming geven, mits dit een officier of bestuurslid betreft.
3. De WC is ook de enige positie die dit veld volledig kan besturen. Deze kan bijgestaan worden door de HB dewelke toegang heeft tot een deel van de besturing, namelijk die van de HQ-game opstellingen.

Artikel 25 - Avondklok
1. De avondklok geld van van 23:00 's avonds tot 7:00 's morgens Nederlandse tijd. Hierbij gelden de volgende versoepelde werkzaamheden en regels:
a. Het is voor alle rangen toegestaan om plaats te nemen in de officiersruimte (OR);
b. rechtenhouders mogen de taak van de SW overnemen indien deze aanwezig zijn. De SW dient ook enkel bemand te zijn wanneer er effectief mensen naar binnen willen.
c. Het is voor militairen toegestaan om het avondtenue te gebruiken.
d. Het is voor hoofdofficieren, opperofficieren en de krijgsmachtleiding toegestaan om de bar te bemannen. Er mag maximaal één persoon tegelijk de bar bemannen en adel heeft hierbij te allen tijde voorrang. Voor militairen is de bar een actieve positie. Je moet onmiddellijk kunnen reageren op commando's en je mag niet afwezig zijn.

Artikel 26 - Lobby
1. De lobby is de ruimte waar bezoekers binnenkomen. Hier kunnen ze in eerste instantie geholpen kunnen worden door leden aan de WR of door de militair die op de positie van WB zit.
2. Militairen mogen niet in de lobby rondhangen en moeten bij binnenkomst meteen de basis binnenkomen via een officiële toegangsweg.
2.1. Een uitzondering op lid 2 van dit artikel kan in tijden van SPAR 3 of hoger gemaakt worden voor leden van de sectie operaties door de commandant van sectie Operaties, de krijgsmachtleiding of het bestuur.

Artikel 27 - Prioritaire toegang
1. Leden van het bestuur, de krijgsmachtleiding en de Koninklijke marechaussee hebben steeds prioritaire toegang tot het hoofdkwartier. Dit houdt in: in geval van een vol hoofdkwartier moet er plek worden vrijgemaakt indien deze leden toegang vragen. Om plek te maken kunnen mensen vriendelijk gevraagd worden om vrijwillig het hoofdkwartier te verlaten en, indien deze dit niet doen, te kicken. Dit gebeurt volgens de volgende volgorde:
a. Gasten zonder enige titel, rang of functie;
b. rekruten;
c. adel, van laag naar hoog;
d. bondgenoten;
e. veteranen en donateurs;
f. militairen, van laag naar hoog.
2. De krijgsmachtleiding en het bestuur kunnen uitzonderingen toestaan wanneer iemand om een goede reden in het hoofdkwartier dient te kunnen blijven.

Artikel 28 - Bemanning van actieve posities
1. Het is altijd verplicht om de SW te bemannen wanneer hier een geschikt actief lid voor aanwezig is.
2. Alle andere actieve posities dienen zoveel en zo goed mogelijk bemand te worden naargelang er nood aan is.
3. Militairen moeten initiatief nemen en volgens hun rang de meest geschikte positie bemannen.

Artikel 29 - Kogel
1. Rechtenhouders kunnen (op verzoek) de kogel gebruiken om:
a. Personen te teleporteren naar de lobby wanneer ze onrechtmatig binnenin de basis verblijven;
b. personen te teleporteren naar de lobby wanneer ze werkzaamheden in de basis hinderen;
c. personen binnenin de basis te teleporteren naar de afwezigheidsruimte indien men onrechtmatig plaatsneemt in de basis;
d. personen vanuit de officiersruimte naar de afwezigheidsruimte te teleporteren indien zij denken dat de betreffende persoon op het punt staat om door inactiviteit de kamer te verlaten.
2. Bij verzoeken dienen rechtenhouders zelf de afweging te maken of het verzoek al dan niet terecht is.

Artikel 30 - Acht geven in basis
1. Indien men een acht wilt geven in de basis dient toestemming te worden verkregen volgens 1 van de subleden in de desbetreffende volgorde:
1.1. Bij aanwezigheid aan de WC toestemming vragen.
1.2. Bij aanwezigheid aan de WS toestemming vragen.
1.3. Bij aanwezigheid de hoogste officier, van de officieren die een actieve functie vervullen, toestemming vragen.
1.4. Bij aanwezigheid een officier, van de officieren die een inactieve functie vervullen, toestemming vragen.
1.5. Bij aanwezigheid de hoogste militair, van de militairen met een rang van Sgt/SGT/Wm of hoger, toestemming vragen.
2. De volgende uitzonderingen bestaan op lid 1:
2.1 Lid 1 is niet van toepassing op krijgsmachtleiders en leden van het bestuur
2.2. Lid 1.3, 1.4 en 1.5 zijn niet van toepassing op officieren.
2.3. Lid 1 is niet van toepassing bij het geven van een outrankingsacht of overtreffingsacht.
3. Een acht in de basis dient in de volgende volgorde gegeven te worden: Militair die de acht geeft, wachtcommandant, wachtsergeant.
4. Tijdens een acht in de basis is het niet toegestaan om met meer dan één acht gever te staan.
4.1. Personen die uitgezonderd zijn van lid 4 zijn leden van de Koninklijke Marechaussee, de Krijgsmachtleiding en bestuursleden of personen die in bijzondere gevallen enig mandaat hebben verkregen door een van de genoemde personen.

Artikel 31 - Outranking
1. Wanneer een officier met een rang hoger dan alle andere aanwezigen de basis binnentreedt door de schildwacht of officierspoort, moet de officier een outrankingsacht of overtreffingsacht krijgen. Dit is een vorm van respect en hiermee is tevens zichtbaar wie het hoogste bevel over de basis voert. Deze officier is de overtreffende officier.
1.1 Militairen die zich in de AR (afwezigheidsruimte) bevinden, vallen buiten het begrip 'aanwezigen' in artikel 32.
2. De outrankingsacht of overtreffingsacht moet geroepen worden door de wachtcommandant en wachtsergeant en indien deze niet aanwezig zijn een andere actieve officier of onderofficier.
3. Een officier is de basis pas binnen wanneer deze uit de schildwacht of officierspoort is gestapt.
4. De betreffende officier die volgens art. 32.1 een overtreffingsacht moet krijgen heeft het recht om deze vóór binnenkomst te weigeren indien:
a) de acht werkzaamheden en/of overige HQ-activiteiten significant zal hinderen;
b) de acht gegeven wordt nadat de betreffende officier was uitgevallen en direct weer het hoofdkwartier wilt betreden;
c) de acht gegeven wordt wanneer de betreffende officier opnieuw het hoofdkwartier betreedt doordat hij/zij zich moest verplaatsen over grondgebied van het Ministerie;
d) de officier meteen plaatsneemt in de AR (afwezigheidsruimte).
5. Indien de betreffende officier aanspraak maakt op lid 4 van dit artikel dient dit in fluister gemeld te worden aan de WC/WS wanneer deze aanwezig is. De WC/WS zal vervolgens hardop melden dat er geen overtreffingsacht gegeven wordt voor de officier in kwestie.
6. De betreffende officier mag de overtreffingsacht vóór binnenkomst zelf hardop weigeren indien hij/zij aanspraak wilt maken op lid 4 van dit artikel en er op dat moment geen actieve WS/WC aanwezig is.

Artikel 32 - Voorrangsregeling AMO
1. Als Wachtsergeant, Wachtcommandant of, in bijzondere gevallen, officier dient u zich aan de voorrangsregeling AMO te houden bij het kiezen van een AMO instructeur, zoals opgesteld in dit artikel.
2. Het is niet toegestaan om een Rekruut op voorhand - zonder dat deze de rekruutruimte heeft betreden - te reserveren bij de Wachtsergeant, Wachtcommandant of, in bijzondere gevallen, een officier.
2.1 Het is tevens niet toegestaan om een Rekruut op voorhand te reserveren zolang u zich buiten de basis bevindt.
3. De voorrangsregeling is van laag naar hoog gerangschikt; dit betekent dat lid a de hoogste prioriteit van AMO heeft en lid e de laagste.
a. SLO Studenten (praktijk {!})
b. Militairen die hun maandelijkse eis nog niet hebben behaald
c. Militairen die hun promotie-eis nog niet hebben behaald
d. Overige reguliere militairen
e. Militairen in de 20/30e Reserve Eenheid (NatRes/KMR/GLR)
4. Militairen die vallen onder lid a dienen een NLDA professor of docent gevonden te hebben voordat de AMO aan deze persoon toegekend kan worden.
5. Bij het toekennen van AMO's aan militairen dient enkel rekening te worden gehouden met de categorie waar de desbetreffende persoon in valt. Er hoeft dus geen rekening gehouden te worden met de hoogte van de AMO-eis van de desbetreffende militair.

Artikel 33 - Tweede basis
Van zodra de basis een populatie van 65 bezoekers of meer bereikt dienen militairen verspreid te worden tussen de hoofdbasis en een tweede basis indien de infrastructuur dit toelaat. Dit gebeurt onder coördinatie van de Koninklijke Marechaussee en bij mandaat de wachtcommandant en wachtsergeant.

Artikel 34 - Noodbasis
1. Wanneer de basis onbruikbaar is geworden dient zo snel mogelijk een alternatieve basis in de vorm van een noodbasis opgezet te worden waarnaar de werkzaamheden verplaatst moeten worden. Een noodbasis kan opgezet worden door een hoofdofficier of hoger of bij toestemming van een hoofdofficier of hoger.
2. De eigenaar van de noodbasis dient de instructies van de krijgsmachtleiding op te volgen omtrent rechtenhouders.

Artikel 35 - Lockdown
1. Wanneer het hoofdkwartier wordt aangevallen is het mogelijk deze af te sluiten om het hoofdkwartier te beschermen en werkzaamheden voort te kunnen zetten. Tijdens een lockdown wordt de ingang afgesloten waardoor er niemand meer binnen kan tenzij deze in het bezit is van een krijgsmacht-, adel-, bondgenoten- of veteranenbadge.
2. Een lockdown kan enkel worden afgekondigd vanuit de WC door een lid van één van de volgende organen:
a) Bestuur
b) Krijgsmachtleiding
c) Krijgsraad
d) Koninklijke Marechaussee
e) Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
3. Een lockdown mag enkel worden afgekondigd wanneer de aanval op geen andere manier kan worden afgeweerd. Het is een noodoplossing. De duur van een lockdown mag nooit langer duren dan strikt noodzakelijk.

HOOFDSTUK 2.2 - Commando's

Artikel 36 - Definitie
1. Militaire commando's worden gebruikt om gehoorzaamheid en discipline te handhaven.
2. Een commando wordt in tweevoud gegeven. Het eerste deel is voorbereidingscommando waarbij de attentie wordt getrokken en het tweede deel is het uitvoeringscommando waarbij het commando daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
3. Vanaf de rang sergeant kan men een commando uitroepen.
4. Uitzondering op lid 3 is, wanneer men tijdens een opleidingsmodule van de NLDA plaatsneemt in de WS onder leiding van een Docent of hoger.

Artikel 37 - De acht
1. De acht is een militaire houding waar tijdens militairen hun werkzaamheden staken om in de plaats hun aandacht aan de (onder)officier die de acht uitriep te geven. Dit gaat gepaard met drie regels:
a. Niet bewegen
b. Niet spreken (tekstballonnen mogen ook niet zichtbaar zijn)
c. Niets vasthouden
2. Regel a is niet van toepassing voor militairen die zich in de lobby begeven.
3. Regel b en als gevolg daarvan regel a (draaien) is niet van toepassing op de WC en WS in uitoefening van hun taken.
4. Zowel regel a als b zijn niet van toepassing voor leden van de Koninklijke Marechaussee in uitoefening van hun taken.

Artikel 38 - Acht uitroepen
1. Met het commando "Geeft, ACHT!" wordt een acht uitgeroepen. Militairen gaan onmiddellijk in de achthouding staan.
2. Dit commando moet met een rode tekstkleur uitgeroepen worden.
3. Wanneer men zit als een acht wordt uitgeroepen, gaat men voor of achter zijn/haar stoel staan. Indien dit niet mogelijk is staat men rechts of links van de stoel.
4. Tijdens de acht worden de regels die aangegeven worden in de AMO gehanteerd.
5. Een acht mag maximaal één keer worden doorgegeven, waarbij een andere (onder)officier het woord krijgt zonder opnieuw een commando te hoeven uitroepen. Een acht doorgeven kan:
a. met toestemming van de WC (indien aanwezig);
b. met toestemming van de WS (indien aanwezig);
c. met van toestemming van een officier (indien geen WC/WS aanwezig);
5.1. Wanneer men toestemming vraagt voor het doorgeven van een acht is artikel 37.1b niet van kracht mits het gaat om fluisterberichten en deze proportioneel worden verstuurd.

Artikel 39 - Acht beëindigen
1. Met het commando "Op de plaats, RUST!" wordt een acht beëindigd.
2. Een acht beëindigen gebeurt door degene die tijdens de acht het woord heeft.
3. Een uitzondering op artikel 39.2 bestaat voor de wachtcommandant en wachtsergeant en bij afwezigheid een officier wanneer die van mening zijn dat de acht te veel tijd in beslag neemt.
4. Het bestuur, de krijgsmachtleiding en de Koninklijke Marechaussee mogen een acht ten alle tijde beëindigen.
5. Wanneer een ACHT beëindigd wordt, dient, indien mogelijk, men terug te keren naar de positie waar men zich bevond voordat de ACHT werd uitgeroepen, voordat men de dagelijkse zaken mag voortzetten.
5.1. Uitzondering op artikel 39.5 is wanneer de militair die het commando uitroept of heeft overgenomen anders vermeldt.

Artikel 40 - Gemak uitroepen
Wanneer het commando "Op de plaats, GEMAK!" tijdens een acht wordt uitgeroepen komt regel b van artikel 32 te vervallen. Militairen in de acht mogen dan spreken.

Artikel 41 - Houding herstellen
Wanneer het commando "In de houding, STAAT!" tijdens een acht wordt geroepen, moeten militairen opnieuw in de achthouding gaan staan volgens de drie regels en komen alle eerdere commando's te vervallen.

Artikel 42 - Uittreden
1. Wanneer het commando "Rang + Militair, UITTREDEN!" wordt geroepen, moet de militair in rechte hoeken naar de achtgever toelopen totdat hij/zij vlak voor de achtgever staat met het gezicht naar hem/haar gewezen.
1a. Het commando ''Rang + Militair, UITTREDEN!'' dient gegeven te worden met de volledige Habbonaam van de militair die je laat uittreden.

Artikel 43 - Intreden
1. Wanneer het commando "Rang + Militair, INTREDEN!" wordt geroepen, moet de militair die uitgetreden is de achtgever groeten en daarna in rechte lijnen teruglopen naar zijn/haar plaats in de linie.
1a. Het commando ''Rang + Militair, INTREDEN!'' dient gegeven te worden met de volledige Habbonaam van de militair die je laat intreden.
2. Groeten doet men door te zwaaien. De andere militair zal dan terugzwaaien en wanneer beide militairen gestopt zijn met zwaaien is de groet afgelopen.

Artikel 44 - Groet brengen
Wanneer het commando "Brengt, GROET!" wordt gegeven, moeten alle militairen de groet brengen door eenmaal te zwaaien.

Artikel 44bis - Groetplicht
1. Wanneer een officier de schildwacht betreedt dient de schildwacht een groet te brengen.
2. De officier dient vervolgens een groet terug te brengen aan de schildwacht, nog voor hij/zij de basis heeft betreden.
3. De groet wordt gebracht door éénmaal te zwaaien.

Artikel 45 - Eregroet brengen
Wanneer het commando "Brengt ere, GROET!" wordt gegeven, moeten alle militairen de eregroet brengen door aaneengesloten te blijven zwaaien tot een vervolgcommando wordt gegeven.

HOOFDSTUK 2.3 - Kamerrechten

Artikel 46 - Definitie
Kamerrechten zijn een door Habbo gecreëerde functie die spelers anders dan de eigenaar de mogelijkheid geven meubels te verplaatsen en kicks, verbanningen en spreekverboden uit te delen. Binnen het Ministerie van Defensie wordt van deze functie gebruik gemaakt om bepaalde officieren en onderofficieren van rechten in bepaalde kamers te voorzien.

Artikel 47 - Uitgave rechten
1. Het bestuur bepaalt wie beschikking tot rechten krijgt in kamers van Rechanged. of Starfleet. of Tom_Aet en heeft de mogelijkheid rechten te verwijderen en de reden hiervan voor te houden.
2. Kamereigenaars van kamers die voor MinDef gebruikt worden hebben zelf het recht te beslissen wie al dan niet rechten in de kamers krijgt.
3. Het bestuur en de krijgsmachtleiding hebben recht op kamerrechten in alle kamers die voor MinDef gebruikt worden. Een uitzondering voor de krijgsmachtleiding bestaat op kamers van ambtelijke departementen.

Artikel 48 - Gebruik rechten
1. Rechtenhouders dienen hun rechten integer en transparant te gebruiken.
2. Rechtenhouders mogen hun rechten gebruiken voor kicks, verbanningen, spreekverboden, het bedienen van poorten en het verplaatsen van meubels;
a. Rechtenhouders mogen (op verzoek) kicks, 1-uur-verbanningen: 1-dag-verbanningen en spreekverboden uitdelen aan bezoekers en kicks uitdelen aan militairen. Enkel het bestuur en de krijgsmachtleiding kunnen permanente verbanningen uit de basis geven.
b. Rechtenhouders mogen hun rechten gebruiken om poorten te bedienen voor zichzelf en wanneer er geen WS of WC is om dit te doen voor andere.
c. Rechtenhouders dienen het verplaatsen en draaien van meubels te beperken en deze, ook als dit per fout gebeurd, altijd in hun originele staat te herstellen.

HOOFDSTUK 3 - Communicatieplatforms

Artikel 49 - Definitie
Onder communicatieplatforms worden het forum, Slack en alle chatgesprekken op andere locaties op het internet van of voor MinDef verstaan.

Artikel 50 - Media
Zie voor het correcte gebruik van media m.b.t. MinDef hoofdstuk 4 in reglement X.

Artikel 51 - Meldingsplicht ongeautoriseerde bevoegdheden
Wanneer men op de hoogte is van of redelijkerwijs moet vermoeden dat men in het bezit is van bevoegdheden die niet bij zijn/haar rang, functie(s) en/of titel passen op het forum en/of Slack is men verplicht dit melden bij het bestuur, de krijgsmachtleiding, de DJZ of de KC KorpsMA.

HOOFDSTUK 3.1 - Forum

Artikel 52 - Definitie
Het forum is een communicatiepaneel beheerd door het Ministerie van Defensie dat gebruikt wordt door korporaals en hoger voor het doorgeven van informatie en noteren van administratie.

Artikel 53 - Registratie
1. Ingebruikneming van het forum is verplicht voor alle militairen met de rang van korporaal of hoger en hiervan op de hoogte zijn is de verantwoordelijkheid van de promotiegever.
2. Registreren moet gebeuren met de volledige habbonaam, bij voorkeur een uniek wachtwoord en een bruikbaar e-mailadres dat bij voorkeur enkel voor habbodoeleinden wordt gebruikt.

Artikel 54 - Activiteit
1. Vier dagen of langer niet inloggen op het forum kan leiden tot desertie.
2. Na het opgeven van een afwezigheid wordt men gedeserteerd wanneer er 48 uur na de opgegeven einddatum nog niet ingelogd is.

Artikel 55 - Verlofprocedure
1. Om desertie conform artikel 73 in reglement VII te vermijden dient eenieder die van plan is om vier dagen óf langer niet actief te zijn op habbo, slack of het forum een schriftelijke afwezigheid aan te vragen bij het Korps Militaire Administratie.
2. De wettelijk vastgelegde vereisten voor het aanvragen van een verlof zijn als volgt:
a. De aanvrager heeft tenminste de rang van Korporaal;
b. De aanvraag betreft een minimale duratie van vier dagen en een maximale duur van 30 dagen;
c. De startdatum van het verlof ligt binnen 14 dagen van de aanvraagdatum;
d. Tussen twee verschillende verlofaanvragen zit minstens 48 uur, een lopend verlof verlengen kan wel;
e. Voor elke 45 dagen mogen er maximaal 30 verlofdagen zijn.
2.1. De Krijgsmachtsleiding en het Bestuur hebben het recht om (periodieke) uitzonderingen te maken op de minimale- en maximale duratie/hoeveelheid van het verlof (b.v. de zomervakantieregeling) zoals beschreven in lid 1 subleden c en d.
3. Inhoudelijk omvat de verlofaanvraag de Habbonaam, de rang, de reden voor het verlof en de beschikbaarheid tijdens het verlof.
3.1. Het Korps Militaire Administratie behoudt te allen tijde het recht om de ingediende aanvraag af te wijzen indien de aanvraag niet is ingevuld conform lid 3 óf wanneer er niet aan de wettelijke vereisten voldaan wordt zoals beschreven in lid 2. Het is de verantwoordelijkheid van de militair om vóór diens afwezigheid te controleren of zijn/haar verlof al dan niet is goedgekeurd.
4. Tijdens een actief verlof kan er door de betreffende militair geen promotie ontvangen worden en is het niet toegestaan om modules van de KMS of KMA te volgen.
5. Het Korps Militaire Administratie zal bij terugkomst het daadwerkelijke aantal dagen van afwezigheid optellen bij de promotiedatum van de betreffende militair.
6. De commandant der strijdkrachten en het bestuur mogen verlof ten allen tijden weigeren of ongedaan maken bij het vaststellen van misbruik.

Artikel 56 - Gebruiksregels
1. Communiceren op het forum moet gebeuren met de volgende gebruiksregels in acht genomen:
a. De habboregels conform artikel.
b. Persoonlijk beeldmateriaal delen is niet toegestaan.
c. Off-topic gaan in een topic met een duidelijk onderwerp is niet toegestaan.
d. Topics moeten op het juiste forum geplaatst worden.
e. Overmatig hoofdletter- of emojigebruik is niet toegestaan.
f. Dezelfde berichten of boodschappen herhalend verzenden, m.a.w. flooden, is niet toegestaan.
2. Overtreding van deze gebruiksregels kan tuchtmaatregelen met zich meedragen. Het forum wordt gemodereerd door het Korps Militaire Administratie en de Koninklijke Marechaussee.

Artikel 57 - Aanschrijving
Militairen dienen elkaar in formele documenten en berichten te noemen met rang of afkorting en habbonaam.

Artikel 58 - Geheimhoudingsplicht
Alle informatie op het forum is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en mag niet gedeeld en/of besproken worden met buitenstaanders. Het bestuur en de Afdeling Internationale Betrekkingen bepalen welke informatie gedeeld wordt met de buitenwereld.

Artikel 59 - Administratie
Bij het verwerken van administratie op personeelslijsten moet de juiste methode worden gebruikt. Wordt dit niet gedaan, kan dit gezien worden als administratieve nalatigheid.

Artikel 60 - Privacy
1. De beheerders van het forum zijn in dienst op vooraanstaande functies bij het Ministerie van Defensie en gaan integer met de gedeelde informatie van de gebruikers om zonder deze te delen met derden.
2. Het Ministerie van Defensie versleutelt opgeslagen wachtwoorden en deze zijn dan ook niet inkijkbaar.
3. Het Ministerie van Defensie logt IP-adressen voor het optimaal laten functioneren van het forum en kan deze gebruiken om infiltranten en dubbelwerkers te onderscheppen. Deze zijn enkel zichtbaar voor de forumbeheerders.

HOOFDSTUK 3.2 - Slack

Artikel 61 - Definitie
Slack is een communicatiepaneel dat gebruikt wordt door alle leden voor het doorgeven van informatie. MinDef heeft een zogenoemd team op dit paneel dat enkel kanalen voor MinDef bevat.

Artikel 62 - Deelname
1. Ingebruikneming van Slack is toegestaan vanaf de rang Sergeant en iedere militair met een rang van Sergeant of hoger, heeft een verplichting om geregistreerd te zijn op de slack server "habbodefensie" én deze actief in gebruik te nemen.
1a. Uitzondering op deze regel zijn Korporaals die lid zijn van een vakgebied voor wie de verplichting ook geldt.
2. Registreren moet gebeuren met als "full name" de afkorting van de rang met de volledige habbonaam en als "display name" enkel de volledige habbonaam (zonder speciale tekens). Bij voorkeur wordt een uniek wachtwoord gebruikt en een bruikbaar e-mailadres dat enkel voor habbodoeleinden wordt gebruikt.
2a. De "full name" en "display name" moeten ten alle tijden aan de eisen beschreven in lid 2 voldoen.
3. Betreffende deelname aan slack kanalen (channels) gelden de volgende regels:
a) Iedere militair heeft een verplichting om in de channel van haar/zijn ranglaag te zitten
b) Iedere militair heeft een verplichting, indien van toepassing, om in de channel van haar/zijn vakgebied(en) en/of departement(en) te zitten
c) Geen enkele militair heeft de bevoegdheid om deel te nemen aan een channel, bestemd voor een ranglaag of bestemd voor personen die een bepaalde functie vervullen, waar hij/zij niet toe behoort. Uitzonderingen op deze regel worden hieronder genoemd.
d) Het bestuur heeft de bevoegdheid om aan ieder channel deel te nemen
e) De commandant der strijdkrachten heeft de bevoegdheid om, ondanks diens rang, deel te nemen aan de channels van alle ranglagen en van alle vakgebieden.
f) De krijgsmachtleiding heeft de bevoegdheid om, ondanks diens eigen rang, deel te nemen aan de channels van alle drie de ranglagen (onderofficieren, onbeëdigde officieren, officieren) en van de vakgebieden waar zij vakgebiedsverantwoordelijke voor zijn.
g) De officierchefs hebben de bevoegheid om, ondanks diens eigen rang, deel te nemen aan de channels van alle drie de ranglagen (onderofficieren, onbeëdigde officieren, officieren).
h) De onderofficierchefs hebben de bevoegheid om, ondanks diens eigen rang, deel te nemen aan de onderofficieren channel.

Artikel 63 - Activiteit
Vier dagen of langer niet inloggen op Slack kan leiden tot desertie.

Artikel 64 - Gebruiksregels
1. Communiceren op de kanalen van MinDef op Slack moet gebeuren met de volgende gebruiksregels in acht genomen:
a. De habboregels conform artikel 2.
b. Persoonlijk beeldmateriaal delen is niet toegestaan.
c. Off-topic gaan in een kanaal met een duidelijk onderwerp is niet toegestaan.
d. Overmatig hoofdletter- of emojigebruik is niet toegestaan m.u.v. het kanaal #onzin-voor-je-leven.
e. Dezelfde berichten of boodschappen herhalend verzenden, m.a.w. flooden, is niet toegestaan.
f. Het overmatig gebruiken van zogenoemde mentions is niet toegestaan.
g. De namen van kanalen en diens beschrijvingen worden niet aangepast
2. Overtreding van deze gebruiksregels kan tuchtmaatregelen met zich meedragen. Globale kanalen worden gemodereerd door het Korps Militaire Administratie en de Koninklijke Marechaussee. De moderatie van vakgebiedskanalen ligt in de verantwoordelijkheid van de bewuste commandant.

Artikel 65 - Geheimhoudingsplicht
Alle informatie op chatkanalen van MinDef op Slack is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en mag niet gedeeld en/of besproken worden met buitenstaanders. Het bestuur en de Afdeling Internationale Betrekkingen bepaalt welke informatie gedeeld wordt met de buitenwereld.

Artikel 66 - Privacy
Slack wordt niet beheerd door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Defensie heeft dan ook geen inkijk in persoonlijke gegevens en kan geen accountgegevens wijzigen.

HOOFDSTUK 3.3 - Discord

Artikel 67 - Definitie
Discord is een communicatiepaneel dat gebruikt kan worden door alle leden voor zowel werkgerelateerde als niet-werkgerelateerde spraak communicatie, alsook alle niet-werkgerelateerde tekst communicatie. Het Ministerie bezit hier een server op, enkel deze specifieke server wordt omvat in deze reglementering.

Artikel 68 - Deelname
1. Toegang tot de Discord server is toegestaan vanaf de rang sergeant of wanneer in bezit van een adel, bondgenoten of veteranen statuut die dit privilege verschaft. Deelname gebeurt op volledig vrijwillige basis en is niet verplicht.
2. Op deze Discord server dient de bijnaam ingesteld te zijn op de volledige Habbo naam.
3. Bij deelname aan de Discord server heb je recht op toegang tot de volgende kanalen:
a. De spraakkanalen van de vakgebieden, departementen en/of andere officiële organen waar je deel van uitmaakt
b. De openbare tekstkanalen, dewelke niet werk-gerelateerd zijn
4. Het bestuur, de krijgsmachtleiding, de DJZ en de DMIVD hebben ten allen tijden het recht om tijdelijk de toegang tot de Discord server te ontzeggen of beperkingen op je privileges op deze Discord server op te leggen.
4.a. Het bestuur heeft ten allen tijden het recht om permanent de toegang tot de Discord server te ontzeggen

Artikel 69 - Gebruiksregels
1. Communiceren op de kanalen van MinDef op discord moet gebeuren met de volgende gebruiksregels in acht genomen:
a. De habboregels conform artikel 2.
b. Persoonlijk en/of aanstootgevend beeldmateriaal delen is niet toegestaan, ook niet in je profielfoto.
c. Je gebruikt de tekst kanalen waarvoor ze bedoeld zijn.
d. Dezelfde berichten of boodschappen herhalend verzenden, m.a.w. flooden, is niet toegestaan.
e. Het overmatig gebruiken van zogenoemde mentions of tags is niet toegestaan.
2. Overtreding van deze gebruiksregels kan tuchtmaatregelen met zich meedragen. Alle kanalen worden gemodereerd door het Korps Militaire Administratie, de Koninklijke Marechaussee en de beheerders van Discord.

Artikel 70 - Geheimhoudingsplicht
Alle werk-gerelateerde informatie op de Discord server is onderworpen aan de geheimhoudingsplicht en mag niet gedeeld en/of besproken worden met buitenstaanders. Het bestuur en de Afdeling Internationale Betrekkingen bepaalt welke informatie gedeeld wordt met de buitenwereld.

Artikel 71 - Privacy
Discord, eigenaar van het platform waarop deze server wordt gehost, wordt niet beheerd door het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Defensie heeft dan ook geen inkijk in persoonlijke gegevens en kan geen accountgegevens wijzigen.

Artikel 72 - Opslag van gegevens
1. De beheerders van de Discord server kunnen ten allen tijden logs bijhouden van bepaalde acties en tekst gesprekken. Dit dient echter te gebeuren met respect voor de privacy van de betrokken leden. Dit houdt in dat deze gegevens enkel worden gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden en dat deze nooit gedeeld dienen te worden buiten de groep van beheerders, het bestuur, de krijgsmachtleiding en relevante veiligheids of juridische diensten.
2. De beheerders van de Discord server kunnen ten allen tijden spraakgesprekken opnemen. Dit mag enkel wanneer hier een duidelijke reden toe is vanuit een strafrechtelijk of juridisch kader. De privacy van de leden dient hier zoveel mogelijk te worden gerespecteerd. Dit houdt in dat deze gegevens enkel worden gebruikt voor strafrechtelijke doeleinden en dat opgenomen gesprekken enkel gedownload mogen worden door het bestuur, de krijgsmachtleiding en de DJZ. Deze mogen delen van de opgenomen gesprekken dan parafraseren, met respect voor privé gegevens, en delen met relevante veiligheidsdiensten. De opgenomen gesprekken alsook de download link dienen niet langer dan nodig bijgehouden te worden en dienen ten laatste te worden verwijderd wanneer alle bijhorende strafrechtelijke en/of juridische procedures zijn afgerond.

HOOFDSTUK 4 - Brevetteneisen en prestaties

Artikel 73 - Bezit van verplichte brevetten
1. In het bezit zijn van brevet {*}, {!}, KMS/KM:E, KMA/KIM is voor iedere militair verplicht, indien van toepassing conform rang.
1.1. Een uitzondering geldt voor officieren die beëdigd zijn voor de invoering van officiersspecialisaties en hierdoor geen brevet {9} hebben behaald, zij moeten deze niet verplicht bezitten.
2. In het bezit zijn van brevet {S} is voor iedere militair verplicht wanneer zo opgelegd door het Korps Militaire Administratie. Deze zal het (opnieuw) behalen van dit brevet opleggen bij het viermaal maken van een administratieve fout op het forum.
3. Iedere militair is verplicht de brevetten betreffende lid 1 en 2, zo snel mogelijk te halen, respectievelijk volgens de procedures en voorschriften van de NLDA en het KorpsMA.
3.1 Iedere militair dient minimaal 7 dagen de tijd te krijgen voor het uitvoeren van een poging om de bovenstaande brevet(ten) te bemachtigen. Voor brevet {!} dient dit minimaal 14 dagen te zijn.
3.2 Iedere militair, lid van de 10e reserve eenheid, dient minimaal 14 dagen de tijd te krijgen voor het uitvoeren van een poging om de bovenstaande brevet(ten) te bemachtigen. Voor brevet {!} dient dit minimaal 28 dagen te zijn.
3.3 Iedere militair, lid van de 20e of 30e reserve eenheid, is vrijgesteld van de verplichting om de bovenstaande brevet(ten), zolang zij lid van deze reserve eenheden zijn.
4. De termijnen om deze brevetten te behalen worden geschorst tijdens een legitiem lopend verlof.
5. Iedere militair heeft het recht om een gemotiveerd verzoek in te dienen bij de NLDA en het KorpsMA voor uitstel, het verzoek zal worden behandeld volgens de procedures en voorschriften van de NLDA en het KorpsMA.

Artikel 74 - Geven van brevetten
1. Het geven van brevetten is enkel toegestaan vanaf de rang Sergeant en als je in het bezit bent van brevet {!}.
2. Korporaals die lid zijn van een vakgebied die een brevetteneis hanteren dienen deze ofwel te behalen onder begeleiding van een militair die aan lid 1 voldoet of vrijgesteld te worden voor deze brevetteneis.

Artikel 75 - Geven van AMOs
1. Iedere militair die de rang draagt van Sgt/SGT/Wm of hoger is verplicht tweemaandelijks een minimaal aantal AMO's te verzorgen mits in het bezit van {!}.
1.1. Onderofficieren dienen tweemaandelijks minimaal 2 AMOs te geven.
1.2. Onbeëdigde officieren dienen tweemaandelijks minimaal 2 AMOs te geven.
1.3. Subalterne officieren dienen tweemaandelijks minimaal 1 AMO te geven.
1.4. Hoofdofficieren dienen tweemaandelijks minimaal 1 AMO te geven.
1.5.. Opper- en vlagofficieren dienen tweemaandelijks minimaal 1 AMO te geven.
2. Bepaalde groepen en individuen zijn permanent of in bepaalde omstandigheden (deels) vrijgesteld van deze eis.
2.1. Leden van de krijgsmachtleiding, de bestuurstaf, het staf commando en de 20e/30e reserve eenheden hebben geen tweemaandelijkse minimale AMO eis.
2.2. Leden van de 10e reserve eenheid dienen tweemaandelijks minimaal 1 AMO te geven.
2.3. Militairen die minimaal 30 dagen van de des betreffende maanden met officieel verlof zijn of niet in het bezit zijn van brevet {!} zijn voor die periode vrijgesteld van de tweemaandelijkse AMO eis.
2.4. Bijkomende uitzonderingen kunnen toegestaan worden door de commandant der strijdkrachten of het bestuur.
3. Een AMO wordt als "gegeven" beschouwd wanneer minimaal checkpoint 1 is bereikt, ongeacht of deze rekruten slagen of niet. Iedere individuele rekruut die al dan niet slaagt telt als een "gegeven AMO", je kan dus meerdere AMOs tegelijk geven.
4. De directieleden van de Nederlandse Defensie Academie (NLDA) hebben het recht om (bij mandaat) AMOs te laten afkeuren wanneer deze niet aan de kwaliteitseisen voldoen. Deze kwaliteitseisen staan door de NLDA gepubliceerd op het "Instructeursboard".

Artikel 76 - Uitvoeren van drills
Het organiseren en uitvoeren van drills is enkel toegestaan voor leden van het Garderegiment Grenadiers en Jagers of officieren van het Ministerie van Defensie welke in bezit zijn van het brevet {Ë}.

Artikel 77 - Roleplay
1. Het gebruik van roleplay is enkel toegestaan indien men in het bezit is van brevet {+}.
2. Het gebruik van roleplay in de basis dient beperkt te blijven tot één roleplay handeling per persoon, per scherm.
3. Het gebruik van roleplay is ten alle tijden toegestaan in de daarvoor bestemde kamers van de Sectie Operaties.
4. Het gebruik van roleplay dient conform de regels in het roleplay handboek uitgevoerd te worden. Het opzettelijk uitvoeren van ongeldige roleplay acties is niet toegestaan.
5. Het gebruik van agressieve handelingen, inclusief het hanteren van wapens, is nimmer toegestaan buiten de kamers van Sectie operaties.
6. Een lid van de Marechaussee óf een vlag-/opperofficier behoudt ten alle tijden het recht om roleplay te verbieden op een bepaald moment indien hij/zij dit noodzakelijk acht.
7. In tijden van SPAR 3 of hoger kan een uitzondering gemaakt worden op artikel 77.2 en 77.5 voor leden van de Sectie Operaties door de Commandant van Sectie Operaties, de krijgsmachtleiding of het bestuur.

Artikel 78 - Rondleiden bondgenoten en buitenlandse partners
1. Het rondleiden van bondgenoten en buitenlandse partners is enkel toegestaan mits men Aoo/AOO+ is en in het bezit van {$} is.
2. Een uitzondering op lid 1 betreft, men die lid is van de Afdeling Internationale Betrekkingen.

Zoals aangepast en ondertekend door:
Elt LeMieux, Directrice Juridische Zaken
« Laatst bewerkt op: door Elt LeMieux »

Deze discussie is gesloten.