Reglement IV: Vakgebieden, commando's, departementen en functies

oktober 2022 aangepast in Wet- en regelgeving
1. Functies

1.1 Bestuur
1.2 Krijgsmachtleiding
1.3 Bestuursstaf
1.4 Stafcommando Strijdkrachten

2. Commando's

2.1 Commando Landstrijdkrachten (C-LAS)
2.2 Commando Zeestrijdkrachten (C-ZSK)
2.3 Commando Koninklijke Marechaussee (C-KMar)
2.4 Commando Luchtstrijdkrachten (C-LSK)

3. Ambtelijke departementen

3.1 Afdeling Internationale Betrekkingen (AIB)
3.2 Militair-Juridische Dienst (MJD)
3.3 Defensie Materiaal Organisatie (DMO)
3.4 Defensie Cyber Commando (DCC)
3.5 Veteraneninstituut (VI)

4. Vakgebieden

4.1 Dienstencentrum Werving & Selectie (DCWS)
4.2 Nederlandse Defensie Academie (NLDA)
4.3 Garderegiment Grenadiers en Jagers (GGJ)
4.4 Operationele Verbindingsdienst (OVD)
4.5 Sectie Operaties (SOPS)
4.6 Korps Militaire Administratie (KorpsMA)
4.7 Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD)
HOOFDSTUK 1 - Functies

Artikel 1 - Limitering functies
1. Iedere militair is toegestaan om maximaal twee functies te bekleden op hetzelfde moment. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
a. Hij/zij die een functie in FS-3 heeft, hierbij is slechts deze functie toegestaan;
b. hij/zij die een functie in FS-4 heeft, hierbij is slechts deze functie toegestaan;
c. hij/zij die een functie in FS-5 heeft. In dat geval mag een tweede functie bekleed worden in FS-6, FS-7 of FS-8 zijn, mits deze behoort tot het Commando Strijdkrachten. Voor een andere tweede functie in FS-9 of FS-8 mag uitsluitend indien er akkoord is vanuit KML/Bestuur en de functie onder de volgende lijst valt:
- Trainee of infanterist (SOPS);
- VOVD, AOVD of ROVD (OVD);
- Trainee of lid (GGJ);
- NLDAP (NLDA).
d. Hij/zij die een functie in FS-6 heeft bij een vakgebied of ambtelijk departement mag dit niet combineren met een andere functie in FS-6 of hoger functie bij een ander vakgebied of ambtelijk departement.
e. Meerdere functies in eenzelfde vakgebied, ambtelijk departement, afdeling of dergelijke.
f. Zowel officieel als officieus lidmaatschap bij de Militair-Juridische Dienst mag niet gecombineerd worden met lidmaatschap bij de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst of Koninklijke Marechaussee.
2. De lijst gespecifieerd in lid 1 c van dit artikel kan op ieder moment wijzigen naargelang de omstandigheden wijzigen. Functies op deze lijst zijn dienen algemeen moeilijk opvulbare functies te zijn, of functies waar sowieso een zeer groot aanbod aan is.
2.1 Wanneer door een wijziging in de lijst iemand zijn/haar combinatie van functies plots niet meer toegestaan is, dienen de nodige functies binnen een redelijke termijn te worden verlaten zodat er weer voldaan wordt aan de geldende wetgeving. Deze termijn heeft als doel dat eventuele openstaande werkzaamheden op goede manier kunnen worden afgewerkt en dat een soepele overgang is gegarandeerd. Deze termijn wordt bepaald door KML/Bestuur.
3. Uitzonderingen op artikel 1 lid 1 a tot en met e zijn zwevende functies zoals gedefinieerd in artikel 3 van dit reglement. Het is niet toegestaan om meer dan drie functies te bekleden op hetzelfde moment, inclusief zwevende functies.
4. Uitzonderingen kunnen gemaakt worden door ambtenaren in FS-2 of FS-1.

Artikel 2 - Uitleg functieschalen
1. Iedere functie is gekoppeld aan een functieschaal. De functieschalen lopen van hoog (FS-1) naar laag (FS-9).
2. Uitzonderingen op lid 1 zijn de overige functies, deze behoren niet tot een functieschaal en worden aangegeven met FS-X.

Artikel 3 - Zwevende functies
1. Zwevende functies zijn functies die mogen worden gecombineerd met iedere andere functie van FS-5 of lager. Deze functies vallen niet onder de limiteringen zoals gesteld in artikel 1 van dit regelement, met uitzondering van limiteringen gerelateerd aan de scheiding der machten. De lijst van zwevende functies is als volgt:
a. De functie Hoogleraar binnen de Nederlandse Defensie Academie (NLDA);
b. alle FS-8 functies binnen het Defensie Cyber Commando (DCC);
c. alle FS-8 functies binnen de Militair-Juridische Dienst (MJD).
2. Het is niet toegestaan om meer dan twee zwevende functies te hebben.1.1 - Bestuur

FS-1 Minister van Defensie
FS-2 Staatssecretaris van Defensie
FS-2 Secretaris-generaal

1.2 - Krijgsmachtleiding

FS-3 Commandant der Strijdkrachten (CDS)
FS-4 Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK)
FS-4 Commandant der Landstrijdkrachten (CLAS)
FS-4 Commandant der Luchtstrijdkrachten (CLSK)
FS-4 Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar)

1.3 - Bestuursstaf

FS-5 Directeur Afdeling Internationale Betrekkingen (DAIB)
FS-5 Directeur Juridische Zaken (DJZ)
FS-5 Directeur Defensie Materiaal Organisatie (DDMO)
FS-5 Directeur Defensie Cyber Commando (DDCC)

1.4 - Stafcommando Strijdkrachten

FS-5 Korpscommandant Korps Militaire Administratie (KC KorpsMA)
FS-5 Directeur Nederlandse Defensie Academie (DNLDA)
FS-5 Directeur Dienstencentrum Werving en Selectie (DDCWS)
FS-5 Commandant Garderegiment Grenadiers en Jagers (RC GGJ)
FS-5 Commandant Operationele Verbindingsdienst (COVD)
FS-5 Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (DMIVD)
FS-5 Commandant Sectie Operaties (CSOPS)
HOOFDSTUK 2 - Commando's
Het Commando Landstrijdkrachten overziet de Koninklijke Landmacht en al haar leden. Er is een commandolid voor elke ranglaag, van laag naar hoog de C-LAS voor Korporalen, de ORCLAS voor onderofficieren, de OFCLAS voor (onbeëdigde) officieren en de CLAS die het commando aanstuurt. Het commando richt zich op ondersteuning en de ontwikkeling van militairen. Daarnaast zet het commando zich in om het Ministerie van Defensie te blijven innoveren, samen met de andere krijgsmachten.

Functies:
FS-4 Commandant der Landstrijdkrachten (CLAS)
FS-6 Officierschef der Landstrijdkrachten (OFCLAS)
FS-7 Onderofficierschef der Landstrijdkrachten (ORCLAS)
FS-8 Commandolid der Landstrijdkrachten (C-LAS)
Het Commando Zeestrijdkrachten overziet de Koninklijke Marine en al haar leden. Er is een commandolid voor elke ranglaag, van laag naar hoog de C-ZSK voor Korporalen, de ORCZSK voor onderofficieren, de OFCZSK voor (onbeëdigde) officieren en de CZSK die het commando aanstuurt. Het commando richt zich op ondersteuning en de ontwikkeling van militairen. Daarnaast zet het commando zich in om het Ministerie van Defensie te blijven innoveren, samen met de andere krijgsmachten.

Functies:
FS-4 Commandant der Zeestrijdkrachten (CZSK)
FS-6 Officierschef der Zeestrijdkrachten (OFCZSK)
FS-7 Onderofficierschef der Zeestrijdkrachten (ORCZSK)
FS-8 Commandolid der Zeestrijdkrachten (C-ZSK)
Het Commando Koninklijke Marechaussee overziet de Koninklijke Marechaussee en al haar leden. Het commando richt zich op ondersteuning en de ontwikkeling van militairen. Daarnaast zet het commando zich in om het Ministerie van Defensie te blijven innoveren, samen met de andere krijgsmachten.

Functies:
FS-4 Commandant der Koninklijke Marechaussee (CKMar)
FS-6 Plaatsvervangend Commandant der Koninklijke Marechaussee (PCKMar)
Het Commando Luchtstrijdkrachten overziet de Koninklijke Luchtmacht en al haar leden. Er is een commandolid voor elke ranglaag, van laag naar hoog de C-LSK voor Korporalen, de ORCLSK voor onderofficieren, de OFCLSK voor (onbeëdigde) officieren en de CLSK die het commando aanstuurt. Het commando richt zich op ondersteuning en de ontwikkeling van militairen. Daarnaast zet het commando zich in om het Ministerie van Defensie te blijven innoveren, samen met de andere krijgsmachten.

Functies:
FS-4 Commandant der Luchtstrijdkrachten (CLSK)
FS-6 Officierschef der Luchtstrijdkrachten (OFCLSK)
FS-7 Onderofficierschef der Luchtstrijdkrachten (ORCLSK)
FS-8 Commandolid der Luchtstrijdkrachten (C-LSK)HOOFDSTUK 3 - Ambtelijke departementen
De Afdeling Internationale Betrekkingen (AIB) houdt zich bezig met de betrekkingen tussen bedrijven onderling. De (plaatsvervangende) directeur en diplomaten zijn samen verantwoordelijk voor de bondgenootschappen, NAP's en andere verdragen van het Ministerie van Defensie. Ook heeft AIB de mogelijkheid om nieuwe verdragen op te stellen. De afdeling is dus verantwoordelijk voor en gespecialiseerd in alle ‘’internationale’’ zaken voor het Ministerie van Defensie.

Functies:
FS-5 Directeur (DAIB)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDAIB)
FS-7 Hoofd Ambassadeur (SAIB)
FS-8 Ambassadeur (AIB)
FS-8 Diplomaat (AIB)
FS-9 Leerling (AIB)
De Militair-Juridische Dienst is verantwoordelijk voor het rechtssysteem binnen de verschillende krijgsmachten en ziet er op toe dat iedereen rechtvaardig en gelijkwaardig behandelt wordt en de regels nageleefd worden. Het beheert en vernieuwd de reglementen, stelt nieuwe wetten en regels op, organiseert en behandelt rechtszaken en adviseert het bestuur en de krijgsmachtleiding bij juridische aangelegenheden.

Functies:
FS-5 Directeur (DJZ)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDJZ)
FS-8 Militair Juridisch Officier (MJD)
FS-8 Militair Jurist (MJD)
De Defensie Materieel Organisatie is het ambtelijk departement dat binnen het Ministerie van Defensie verantwoordelijk staat voor de financiën van de verschillende andere vakgebieden en departementen. Zij houden zorgvuldig uitgaves en inkomsten bij, stellen financiële plannen op en zorgen voor een correcte verdeling van de financiering van alle afdelingen. Daarnaast is dit ambtelijk departement ook verantwoordelijk over heel wat infrastructuur en het materieel van het Ministerie van Defensie. Zo bouwen zij waar nodig kantoren, oefenterreinen en andere kamers voor de andere afdelingen van het Ministerie van Defensie.

Functies:
FS-5 Directeur (DDMO)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDDMO)
FS-7 Teamcoördinator (SDMO)
FS-8 Lid (DMO)
FS-9 Handelaar in opleiding (DMO)
FS-9 Student Bouwkunde (DMO)
Het Defensie Cyber Commando is het ambtelijk departement dat zich binnen het Ministerie van Defensie bezig houdt met de ICT en is gericht op het verbeteren van de digitale infrastructuur van het Ministerie van Defensie. De leden uit dit vakgebied dragen met hun expertise bij aan de ontwikkeling en innovaties van de digitale infrastructuur.

Functies:
FS-5 Directeur (DDCC)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDDCC)
FS-8 Lid (DCC)
Het Veteraneninstituut is een stichting voor de ondersteuning van en hulp aan Nederlandse veteranen die het veteranenbeleid van het ministerie van Defensie uitvoert. Tevens onderhoudt het Veteraneninstituut contact met veteranenorganisaties, hulpverleningsinstellingen en maatschappelijke organisaties en is ze verantwoordelijk voor de informatievoorziening over de zorg voor veteranen. In Nederland vallen de volgende personen onder de definitie veteraan: De militair, de gewezen militair, of de gewezen dienstplichtige, van de Nederlandse krijgsmacht die het Koninkrijk der Nederlanden heeft gediend onder oorlogsomstandigheden dan wel heeft deelgenomen aan een missie ter handhaving of bevordering van de internationale rechtsorde voor zover deze missie bij regeling van onze minister is aangewezen. De veteraan krijgt de kans om zijn of haar stem te laten horen bij het Ministerie van Defensie.

Enkel militairen die van grote waarde zijn geweest voor het Ministerie, kunnen na hun uitdiensttreding lid worden van het Veteraneninstituut. Het Veteraneninstituut staat onder leiding van de directie van het Korps Militaire Administratie (KorpsMA).HOOFDSTUK 4 - Vakgebieden
Het Dienstencentrum Werving en Selectie (DCWS) is het vakgebied binnen het Ministerie dat de procedures omtrent het solliciteren voor een rang binnen het Ministerie van Defensie aanstuurt. Mensen die geïnteresseerd zijn in een full-time baan binnen het Ministerie, maar vinden dat zij genoeg ervaring hebben om niet als Soldaat of Matroos te hoeven beginnen, komen in aanmerking om te solliciteren op deze site. Daarnaast verzorgt DCWS overplaatsingen tussen de krijgsmachten en worden pardonnen afgehandeld met tussenkomst van DCWS. Bij zowel sollicitaties als overplaatsingen en pardonnen vinden daarbij observaties plaats. Tenslotte voert het DCWS gesprekken met militairen zonder vakgebieden om hen de juiste richting op te sturen en geeft het feedback op sollicitaties van militairen die solliciteren voor een vakgebied.

Functies:
FS-5 Directeur (DDCWS)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDDCWS)
FS-7 Stafchef DCWS (SDCWS)
FS-8 Lid (DCWS)
De Nederlandse Defensie Academie (NLDA) is de primaire verzorger van opleidingen en trainingen binnen het Ministerie van Defensie en haar krijgsmachten. De NLDA coördineert de Algemene Militaire Opleiding die alle nieuwe leden volgen en leidt diens instructeurs op. Daarnaast zijn de professoren en docenten verantwoordelijk voor de gehele opleidingen tot officier en onderofficier. Hierbij horen ook alle opleidingsgerichte administraties, promoties en medaille uitreikingen. Samen met de coördinatoren en andere leden van het vakgebied, is de directie constant bezig om de opleidingen en daarmee het niveau van de militairen te verbeteren.

Functies:
FS-5 Directeur (DNLDA)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDNLDA)
FS-7 Coördinator Wetenschappelijk Onderwijs (SNLDA)
FS-7 Coördinator Onderofficiersopleiding (SNLDA)
FS-7 Coördinator Onderwijszorg (SNLDA)
FS-7 Coördinator Basisopleidingen (SNLDA)
FS-8 Hoogleraar (NLDA)
FS-8 Professor (NLDAP)
FS-8 Docent (NLDAD)
FS-9 Inspecteur (NLDA)
Garderegiment Grenadiers en Jagers (GGJ)

GGJ staat voor Garderegiment Grenadiers en Jagers. Zij trainen wekelijks hard, om regelmatig exercities uit te kunnen voeren. Deze exercities kunnen zijn tijdens ceremonies, maar ook bij andere festiviteiten. De exercities worden vormgegeven door gelijktijdig bewegingen te maken in groepen. GGJ levert verschillende soorten exercities, zo kan een team te voet exerceren, maar ook te paard, in een vliegtuig, of één van de andere eindeloze mogelijkheden. Elk team staat onder leiding van een Pelotons-Adjudant (PA). De PA maakt de scripts voor hun team, organiseert trainingen en zorgt ervoor dat alles zo soepel mogelijk verloopt, dit alles met ondersteuning van de vakgebiedsleiding. Tot slot draagt het GGJ ook de verantwoordelijkheid over alle drils binnen het Ministerie van Defensie. Hieromtrent organiseren ze opleidingen, houden ze de administratie bij en geven natuurlijk zelf het goede voorbeeld.

Functies:
FS-5 Regimentscommandant (RC GGJ)
FS-6 Plaatsvervangend Regimentscommandant (PRC GGJ)
FS-7 Pelotons Adjudant (SGGJ)
FS-7 Trainee Coördinator (SGGJ)
FS-7 Coördinator Trainingscentrum (SGGJ)
FS-8 Lid (GGJ)
FS-9 Trainee (GGJ)
Operationele Verbindingsdienst (OVD)

De Operationele Verbindingsdienst is het vakgebied waarin alles draait om entertainment en vermaak. Dit doen wij zowel voor de leden van het Ministerie van Defensie als andere spelers van Habbo. We delen ons op in vier afdelingen, die zich richten op andere aspecten van entertainment. Zo maken de redactie en team vormgeving, naast hun eigen taak, samen het wekelijkse Militair Magazine en zorgt het amusementsteam voor evenementen en competities. Daarnaast leiden wij ook onervaren militairen op voor een functie in de Operationele Verbindingsdienst. Zo hebben wij drie verschillende opleidingsprogramma's voor de functies van Redacteur, Organisator en Vormgever.

Functies:
FS-5 Commandant (COVD)
FS-6 Plaatsvervangend Commandant (PCOVD)
FS-7 Hoofdredacteur (SOVD)
FS-7 Coördinator Amusement (SOVD)
FS-7 Coördinator Vormgeving (SOVD)
FS-8 Redacteur (OVD)
FS-8 Organisator (OVD)
FS-8 Vormgever (OVD)
FS-9 Redacteur in opleiding (OVD)
FS-9 Organisator in opleiding (OVD)
FS-9 Vormgever in opleiding (OVD)

De Sectie Operaties bestaat uit alle inzetbare infanteriegevechtseenheden van de Nederlandse Krijgsmachten. Deze Sectie is gespecialiseerd in aanvallen buiten het grondgebied en verdediging op het eigen grondgebied. De Sectie Operaties bestaat uit dé elite gevechtseenheden van het Ministerie van Defensie. Zij leiden de leden van het Ministerie van Defensie op om het Ministerie en haar bondgenoten te beschermen in tijden van oorlog.

Functies:
FS-5 Commandant (CSOPS)
FS-6 Plaatsvervangend Commandant (PCSOPS)
FS-7 Groepscommandant Infanteristen en Specialisten (SSOPS)
FS-7 Groepscommandant Trainingen (SSOPS)
FS-7 Trainee coördinator (SSOPS)
FS-8 Specialist (SOPS)
FS-8 Infanterist (SOPS)
FS-9 Trainee (SOPS)

Het Korps Militaire Administratie verzorgt de administratie binnen het Ministerie van Defensie en haar krijgsmachten. Het KorpsMA heeft dan ook verscheidene taken, waaronder het bijhouden van de personeelslijsten, het verwerken van ontslagen, het bijhouden van afwezigheden, ervoor zorgen dat iedereen de juiste informatie te zien krijgt en het modereren van het forum. Het ministerie heeft een uitgebreide administratie, deze is benodigd om zo efficiënt mogelijk te kunnen functioneren. Administratie is onontbeerlijk voor een goede organisatie, coördinatie en precisie binnen de krijgsmachten. Het Korps Militaire Administratie zorgt ervoor dat alles in goede banen verloopt zodat het forum er goed uit ziet.

Functies:
FS-5 Korpscommandant (KC KorpsMA)
FS-6 Plaatsvervangend Korpscommandant (PKC KorpsMA)
FS-7 Korpsadjudant Administratie (SKorpsMA)
FS-8 Administrateur (KorpsMA)
De leden van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst gaan aan de slag om de veiligheid van eenieder binnen het Ministerie van Defensie te waarborgen. Zij voeren interne en externe operaties om inlichtingen te verzamelen en veiligheidsonderzoeken te doen. Via het Defensie Inlichtingen- en Veiligheidsinstituut worden alle studenten opgeleid tot volwaardig specialist. Eens opgeleid kunnen ze aan de hand van gesprekken en brevetten jou meer uitleg over jouw veiligheid geven, maar verder staan ze ook in voor het opsporen, onderzoeken en elimineren van (mogelijke) interne en externe gevaren. Tot slot dragen zij een apart tenue, waaraan zij te herkennen zijn.

Functies:
FS-5 Directeur (DMIVD)
FS-6 Plaatsvervangend Directeur (PDMIVD)
FS-7 Stafchef (SMIVD)
FS-8 Specialist (MIVD)
FS-X Student Defensie Inlichtingen- & Veiligheidsinstituut (DIVI)


Zoals aangepast en ondertekend door:
LTZ2 xzelie, Directrice Juridische Zaken
Kap .Walid, Plaatsvervangend Directeur Juridische Zaken
« Laatst bewerkt op: door LKol .Walid »

Deze discussie is gesloten.