Reglement V: Voorkomen

17 januari aangepast in Wet- en regelgeving
1. Algemene bepalingen

2. Status

3. Badge

4. Uniform

5. Kledij

6. HabbonaamHOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definitie
Dit reglement bespreekt de drie onderdelen van het voorkomen voor militairen, ambtenaren en gasten in de habbokamers van de kazerne: de status, de badge en het uniform of de kledij. De regels van alle de drie moeten worden nagevolgd.

Artikel 2 - Definitie militair
Onder militairen worden alle leden werkzaam in de Koninklijke Landmacht, Koninklijke Marine, Koninklijke Luchtmacht en Koninklijke Marechaussee verstaan.

Artikel 3 - Definitie ambtenaar
Onder ambtenaar worden de leden verstaan die binnen het Ministerie van Defensie functioneren als burger. Dit zijn respectievelijk de Minister van Defensie, Staatssecretaris van Defensie en Secretaris-generaal van Defensie.

Artikel 4 - Definitie gast
Onder gasten worden alle burgers verstaan die toegang hebben tot onze basis zonder dat ze werkzaam zijn bij het Ministerie van Defensie. Dit zijn adellieden, veteranen, bondgenoten, leden van het Koninklijk Huis en leden van de Hall of Fame-badge

HOOFDSTUK 2 - Status

Artikel 5 - Status militair
1. De status van een militair bevat diens krijgsmacht, rang, functies en brevetten en wordt door volgend formaat gevormd:
Krijgsmacht - Rang/Functie(s) [Promotietag] {Brevetten}
2. De krijgsmacht (Reglement III), rang (Reglement III) en functie(s) (Reglement IV) moeten weergegeven worden via de juiste afkortingen gegeven in de genoemde reglementen.
3. Vanaf de rang op niveau OR-3 is het enkel verplicht de brevetten {*}, {!} en {1} t/m {9} in de status te dragen.
4. Vanaf de rang op niveau OR-3 is het niet langer toegestaan de promotietag in de status te dragen.
5. Vanaf de rang op niveau OF-3 is het niet langer verplicht de brevetten in de status te dragen.
6. Er mag maximaal 1 spatie per status worden toegevoegd om het mooier te doen ogen. Bijvoorbeeld, wanneer eenzelfde functie over twee regels heen staat gesplitst. Deze spatie mag enkel worden toegevoegd voor of na een "/".

Artikel 5bis - Voorbeelden
a. Soldaat: KL - Sld3 [PQ] {+B}
b. Sergeant: KM - SGT/GGJ {*!4}
c. Cadet: KLu - Cdt/SOVD {*!5}
d. Majoor: KMar - Maj/DDCWS

Artikel 6 - Status ambtenaar
1. De status van een ambtenaar wordt gevormd door volgend formaat:
MinDef - Functie
2. Het voorzetsel 'van' in de naam van een functie kan afgekort worden tot 'v.'.
3. Het genoemde formaat kan indien gewenst vervangen worden door 'Ministerie van Defensie'.
4. Ambtenaren kunnen ervoor kiezen de volledige functienaam te gebruiken of de afkorting van hun functie.
5. Er mag maximaal 1 spatie per status worden toegevoegd om het mooier te doen ogen. Bijvoorbeeld, wanneer eenzelfde functie over twee regels heen staat gesplitst. Deze spatie mag enkel worden toegevoegd voor of na een "/".

Artikel 6bis - Voorbeelden
a. Minister: MinDef - Minister van Defensie
b. Staatssecretaris: MinDef - Staatssecretaris v. Defensie
c. Secretaris-generaal: MinDef - Secretaris-generaal

Artikel 7 - Status gast
1. Gasten hebben geen statusvoorschriften en mogen onze kazerne met een status naar keuze betreden.
2. Een uitzondering bestaat voor bondgenoten. Leden van andere bedrijven met daardoor toegang tot onze kazerne dienen een status te dragen conform de regels van hun bedrijf.
3. Gasten mogen geen status dragen die een bepaalde rang of functie van MinDef noemt.

HOOFDSTUK 3 - Badge

Artikel 8 - Beheer
1. Alle officiële badges van het Ministerie van Defensie zijn eigendom van Starfleet., Rechanged., Koning der Nederlanden Tesu of Prins der Nederlanden Stanley-Winston.. Badges met een andere eigenaar kunnen in geen enkel geval gedragen worden in de kazerne m.u.v. de lobby voor burgers.
2. De krijgsmachtsbadges staan onder het beheer van het Korps Militaire Administratie. De badges van vakgebieden en departementen staan onder het beheer van hun commandant of directeur.

Artikel 9 - Badge militair
1. Korporaals, onderofficieren en (onbeëdigde) officieren dienen hun badge van hun krijgsmacht en badges van de vakgebieden en/of ambtelijke departementen waar ze lid van zijn te bezitten. De badges moeten m.a.w. weergegeven zijn in artikel 9bis.
2. In afwachting van de acceptatie van een krijgsmachtsbadge hoeven korporaals geen badge te bezitten.

Artikel 9bis - Toegestane badges
1. Personeel:
a. image Ministerie van Defensie
2. Krijgsmachten:
a. image Koninklijke Landmacht
b. image Koninklijke Marine
c. image Koninklijke Luchtmacht
d. image Koninklijke Marechaussee
3. Vakgebieden:
a. image Korps Militaire Administratie
b. image Dienstencentrum Werving & Selectie
c. image Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
d. image Sectie Operaties
e. image Nederlandse Defensie Academie
f. image Operationele Verbindingsdienst
g. image Garderegiment Grenadiers en Jagers
h. image 10e Reserve-eenheid
i. image 20e Reserve-eenheid
j. image 30e Reserve-eenheid
4. Departementen:
a. image Militair-Juridische Dienst
b. image Afdeling Internationale Betrekkingen
c. Defensie Materiaal Organisatie
d. Defensie Cyber Commando
5. Overigen:
a. Krijgsraad (verschaft geen toegang tot het hoofdkwartier)
Artikel 10 - Badge ambtenaar
Ambtenaren mogen een badge naar keuze bezitten zolang dit een officiële badge is en deze toegang verschaft. De badges moeten m.a.w. weergegeven zijn in artikel 9bis of artikel 11bis.

Artikel 11 - Badge gast
1. Gasten zijn doorgaans in het bezit van één badge, zoals weergegeven in artikel 11bis.
2. Adelleden horen de badge van hun hoogste adellijke stand te bezitten.
3. Militairen kunnen hun privileges en badges als gast niet gebruiken zolang ze in dienst zijn.
4. Militairen die tevens bondgenoot zijn kunnen enkel in deze hoedanigheid voorkomen wanneer men op dat moment actief optreedt als bondgenoot.

Artikel 11bis - Toegestane badges
1. Adel:
a. image Jonkheer
b. image Ridder
c. image Baron
d. image Graaf
e. image Markies
f. image Koninklijk Huis
2. Partners:
a. image Bondgenoten
b. image USDF Access Card
c.
SWAT Access Card
3. Overigen:
a. image Veteraneninstituut
b. image Hall of Fame
HOOFDSTUK 4 - Uniform

Artikel 12 - Doel
De militairen van het Ministerie van Defensie dragen een uniform waarmee de eerste en tweede pijler, de professionaliteit en teamgerichtheid, van de gedragscode wordt gesymboliseerd. Het uniform staat militairen toe het Ministerie van Defensie te representeren en hun taken met herkenning en gezag te vervullen. Anderzijds identificeren de uniformen de leden van de individuele krijgsmachten en vakgebieden van MinDef.

Artikel 13 - Regelgeving
De uniformvoorschriften zijn raad te plegen op het board 'Tenues en medailletekens' bestaande uit volgende bijlages:
a. Tenues Koninklijke Landmacht
b. Tenues Koninklijke Marine
c. Tenues Koninklijke Luchtmacht
d. Tenues Koninklijke Marechaussee
e. Tenues Staf Commando, Krijgsmachtsleiding en Bestuursstaf
f. Tenues Adel & Veteranen
g. Medailletekens

Artikel 14 - Tenue
1. Militairen dragen op het grondgebied van MinDef het dagelijks tenue, zoals voorgeschreven op het board 'Tenues en medailletekens'.
2. Militairen mogen gedurende de avondklok kiezen tussen het dagelijks- en avondtenue.
3. De Koninklijke Marechaussee draagt gedurende operaties (e.g. overplaatsingen) het operationeel tenue.
4. Tijdens oefeningen en missies mogen de leden van Sectie Operaties het gevechtstenue dragen.
5. Bij SPAR 3 of hoger zal het operationeel tenue bij de Koninklijke Marechaussee en het gevechtstenue bij Sectie Operaties het standaardtenue zijn.

Artikel 15 - Wapendracht
1. Militairen met de onderscheiding Eresabel mogen een wapenriem dragen.
2. Bij ceremonies moeten leden van de krijgsmachtleiding, krijgsraad en de Koninklijke Marechaussee een wapenriem dragen.
3. In tijden van SPAR 2 of hoger mogen alle militairen in bezit van {+} een wapenriem dragen.
4. De wapenriem dient gedragen te worden zoals voorgeschreven op het board 'Tenues en medailletekens'.

Artikel 16 - Medailles
Militairen kunnen indien gewenst één van hun uitgereikte medailles op het uniform dragen. De medailletekenvoorschriften zijn raad te plegen op het board 'Medailletekens'.

HOOFDSTUK 5 - Kledij

Artikel 17 - Ambtenaren
Ambtenaren die geen militaire functie hebben dienen zich als ambtenaar te kleden. De kleding moet formeel zijn en representabel voor het Ministerie van Defensie.

Artikel 18 - Adellieden en veteranen
De kledijvoorschriften voor adellieden en veteranen zijn raad te plegen op het board 'Tenues Adel & Veteranen'.

Artikel 19 - Overige gasten
1. Overige gasten, bondgenoten en leden van het Koninklijk Huis, hebben geen kledingvoorschriften.
2. Militairen die tevens bondgenoot zijn kunnen enkel in deze hoedanigheid voorkomen wanneer men op dat moment actief optreedt als bondgenoot.

HOOFDSTUK 6 - Habbonaam en Habbo instellingen

Artikel 20 - Ongepaste Habbonaam
1. Het is voor ambtenaren en militairen van het Ministerie van Defensie niet toegestaan om ongepaste Habbonamen te gebruiken. Onder ongepaste Habbonamen vallen:
a) Namen die inhoud bevatten die niet voldoen aan PG-13 normen.
b) Namen waarmee iemand bewust gekwetst wordt.
c) Namen die impliceren dat het account eigendom is van het Ministerie van Defensie zonder dat ze dit zijn.
d) Namen die bewust bestaande militairen of ambtenaren immiteren.
e) Namen die onze bedrijfsprocessen verstoren (eg. "UITTREDEN!").
f) Namen die enkel leestekens bevatten en/of niet uitspreekbaar zijn (e.g. "-----__._---").
2. Accounts met Habbonamen die volgens lid 1 niet toegestaan zijn mogen geweigerd worden bij de AMO of pardonaanvragen. Daarnaast mag de toegang tot het hoofdkwartier ontzegd worden.
3. Leden van de MJD, KMar, KML en het Bestuur kunnen formeel aan het lid vragen hun Habbonaam te wijzigen of terug te keren op een ander account met een gepaste naam, ook als deze reeds in dienst zou zijn.

Artikel 21 - Habbo instellingen
Alle ambtenaren en militairen van het Ministerie van Defensie dienen de optie 'iedereen' te selecteren bij de profiel zichtbaarheid en de online status, te vinden bij de privacyinstellingen.


Zoals aangepast en ondertekent door:

Kap xzelie, Directrice Juridische Zaken
« Laatst bewerkt op: door Vet. manta-ray »

Deze discussie is gesloten.