Reglement VI: Uit- en herindiensttreding

juni 2022 aangepast in Wet- en regelgeving
1. Algemene bepalingen

2. Ontslag

3. Pardon

4. Reserve-eenheid


HOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definitie
Dit reglement beschrijft de procedures en het beleid omtrent uitdiensttredingen - zowel permanent (ontslag) als uit actieve dienst (reserves) - en herindiensttredingen (pardon).

HOOFDSTUK 2 - Ontslag

Artikel 2 - Definitie
Ontslag nemen uit het Ministerie van Defensie staat gelijk aan de rang, functie(s) en verantwoordelijkheden als militair neerleggen of verliezen, al dan niet vrijwillig.

Artikel 3 - Eervol ontslag
1. Militairen die er vrijwillig voor kiezen ontslag te nemen en hiervoor de juiste procedure volgen ontvangen het statuut van eervol ontslag (EO). Manschappen kunnen dit doen zonder melding. Korporaals en hoger moeten dit melden aan de Dienstencentrum Werving & Selectie volgens de juiste procedure en kunnen op die manier indien gewenst een afscheidstopic plaatsen en krijgen de mogelijkheid om later te herindiensttreden bij MinDef op dezelfde rang.
2. Een EO-statuut kan komen te vervallen en wordt verandert in een OO-statuut wanneer:
a. De militair binnen de 21 dagen bij een andere organisatie gaat werken op een hotel of variant, zonder toestemming van het bestuur.
b. De militair zicht niet gedraagt in de kazerne en/of zijn/haar status als gewezen militair oneer aandoet.

Artikel 3bis - EO-procedure
1. De onderstaande procedure wordt gevolgd voor het verkrijgen van een eervol ontslag:
a. De militair stuurt de uitdiensttredingsaanvraag, via het daarvoor bestemde format, op naar de DDCWS en diens plaatsvervanger.
b). De (P)DDCWS zal de uitdiensttredingsaanvraag beoordelen op volledig- en correctheid. Indien de aanvraag vanuit de DCWS is afgekeurd zal de aanvrager op de hoogte gesteld worden waarbij de reden van afkeuring kenbaar gemaakt wordt. Indien de aanvraag is goedgekeurd door de DCWS zal de aanvrager hier een bevestiging van ontvangen en zal er een bedenktijd van 48 uur van start gaan. Gedurende deze periode heeft de aanvrager de mogelijkheid om diens aanvraag in te trekken.
c. Tijdens de bedenktijd wordt de uitdiensttredingsaanvraag opgestuurd naar de verantwoordelijke krijgsmachtleider voor goedkeuring op vlak van toelaatbaar- en gegrondheid. Bij afwijzing zal de (P)DDCWS dit terugkoppelen aan de aanvrager. Deze mag vervolgens ná 48 uur pas een nieuw aanvraag indienen. Bij goedkeuring zal er gewacht worden tot de bedenktijd is verstreken.
d. Indien de aanvraag is goedgekeurd, de bedenktijd is verstreken en de aanvrager graag een afscheidstopic wilt plaatsen zal de DCWS een bevestiging sturen van de goedgekeurde uitdiensttredingsaanvraag met instructies voor het plaatsen van een afscheidstopic. Nadat er 24 uur verstreken is zal de DCWS het Korps Militaire Administratie verzoeken om de uitdiensttreding te verwerken. Indien de aanvraag is goedgekeurd, de bedenktijd is verstreken en de aanvrager geen afscheidstopic wilt zal de DCWS de aanvrager op de hoogte stellen van de goedgekeurde uitdiensttredingsaanvraag en meteen een verzoek tot verwerking indienen bij het Korps Militaire Administratie.
e. Het ontslag wordt formeel uitgereikt en de militair maakt niet langer deel uit van de krijgsmacht. Hij/zij, indien gewenst, kan toegelaten worden tot de 'MinDef - Eervol Ontslagen' badge van Starfleet.
2. Indien de verantwoordelijke krijgsmachtleider, zoals beschreven in 1c, gedurende de bedenktijd de uitdiensttredingsaanvraag niet beoordeeld heeft, zal de aanvraag automatisch goedgekeurd worden.
3. Indien de verantwoordelijke krijgsmachtleider niet in staat is om de uitdiensttredingsaanvraag te beoordelen (e.g. verlof) zal de aanvraag beoordeeld worden door de Commandant der Strijdkrachten.

Artikel 4 - Oneervol ontslag
1. Een oneervol ontslag (OO) is een gedwongen vorm van ontslag. Dit wordt opgelegd wanneer militairen de regels dusdanig overtreden dat ze niet langer welkom zijn bij het Ministerie van Defensie in hun huidige capaciteit en één of meerdere degradaties te kort schieten als sanctie.
2. Een OO kan gegeven worden volgens de bevoegdheden beschreven in de promotieschaal conform reglement III.
3. Bij het geven van een OO moet altijd de reden vermeld worden aan de ontslagene en als het om een korporaal of hoger gaat moet het OO administratief verwerkt worden in de personeelslijsten en moet een melding gedaan worden aan KMar volgens het juiste formulier.
4. Militairen die het niet eens zijn met een OO hebben ten alle tijden recht op juridische bijstand en kunnen een klacht indienen bij de Militair-Juridische Dienst.

Artikel 5 - Desertie
1. De term desertie wordt gebruikt indien een militair ongeoorloofd afwezig blijkt te zijn of overige bedoelingen heeft om diens legeronderdeel in de steek te laten.
2. Een desertie wordt door het Korps Militaire Administratie opgelegd indien een militair vier dagen of langer niet online is geweest, zoals weergegeven op zijn habbo-profiel, het forum of op slack.

Artikel 6 - Veteraneninstituut
Militairen met een eervol ontslag kunnen lidmaatschap van het veteraneninstituut aanvragen waarmee ze als dank voor hun dienst enkele privileges verkrijgen en de titel veteraan volgens de procedure beschreven in reglement IX.

Artikel 7 - Niet meer aannemen
1. Een oneervol ontslag kan aangevuld worden met een niet meer aannemen (NMA). Dit houdt in dat de militair voor bepaalde of onbepaalde tijd niet meer werkzaam mag zijn bij MinDef. Een NMA wordt gegeven bij bijzonder ernstige, vaak herhalende, overtredingen en/of misdrijven.
2. Een NMA voor een bepaalde ontslagene met reden kan aangevraagd worden bij MJD dat de aanvraag zal goedkeuren of afkeuren, een duur zal bepalen en dit administratief zal verwerken op de NMA-lijst.
3. Het bestuur is bevoegd personen een NMA-statuut te geven zonder tussenkomst van MJD en zonder opgegeven reden.

HOOFDSTUK 3 - Pardon

Artikel 8 - Definitie
Militairen die na een ontslag willen herindiensttreden bij het Ministerie van Defensie en een rang van korporaal of hoger hadden hebben hiervoor een pardon nodig waarop ze hun oude rang (deels) terugkrijgen. Manschappen kunnen vrij opnieuw in dienst treden als rekruut.

Artikel 9 - Pardonprocedure
Volgende procedure wordt gevolgd bij een pardonaanvraag:
a. De burger verstuurt een pardonaanvraag via de website.
b. Het Dienstencentrum Werving & Selectie neemt de pardonaanvraag in ontvangst en communiceert deze met de bewuste krijgsmachtleider voor zijn/haar beoordeling.
c. Bij afwijzing communiceert DCWS dit met de burger. Bij acceptatie communiceert DCWS dit met de burger en geeft het de burger instructies voor de correcte herindiensttreding.
d. DCWS noteert de herindiensttreding in de administratie.

Artikel 10 - Rang na Eervol Ontslag
1. Een militair met een eervol ontslag wordt na een pardon opnieuw gepromoveerd naar zijn/haar laatste rang.
2. Een uitzondering op één bestaat voor militairen met als laatste rang Kpl1 of Sgt1. Deze worden veranderd naar Kpl en Sgt.
3. Wanneer een korporaal of onderofficier vroeger dan 20 dagen na zijn/haar EO herindiensttreedt, wordt de promotiedatum van de onderofficier verlengd met het aantal dagen dat de onderofficier te vroeg herindiensttreedt.
4. Wanneer een onbeëdigde officier of hoger vroeger dan 30 dagen na zijn/haar EO herindiensttreedt, wordt de promotiedatum van de officier verlengd met het aantal dagen dat de officier te vroeg herindiensttreedt.

Artikel 11 - Rang na Oneervol Ontslag
1. Een militair met een oneervol ontslag wordt na een pardon gepromoveerd naar één rang lager dan zijn/haar laatste rang.
2. Een uitzondering op lid 1 bestaat voor militairen met als laatste rang Kpl1/Mar1, Sgt/Wm, Sgt1/Wm1 of SM/Owm. Zij worden gepromoveerd naar twee rangen lager dan hun laatste rang.

Artikel 12 - Rang na desertie
1. Een gedeserteerde militair wordt na een pardon gepromoveerd naar een rang één rang lager dan zijn/haar laatste rang.
2. Een uitzondering op één bestaat voor militairen met als laatste rang Kpl1/Mar1, Sgt/Wm, Sgt1/Wm1 of SM/Owm. Zij worden gepromoveerd naar een rang twee rangen lager dan hun laatste rang.

Artikel 13 - Brevetten na Oneervol Ontslag/desertie
1. Terugkerende militairen van OO of desertie behouden hun behaalde brevetten met uitzondering van de genoemden in dit artikel.
2. Brevet {*} en brevet {!} worden ingetrokken volgens de ranglaag na de herindiensttreding:
a. Bij korporaals
b. Bij onderofficieren na 2 weken ontslag
c. Bij onbeëdigde officieren na 1 maand ontslag
d. Bij subalterne officieren na 2 maanden ontslag
e. Bij hoofdofficieren na 3 maanden ontslag
f. Bij opper- en vlagofficieren na 4 maanden ontslag
3. Bij korporaals en lager worden brevetten {1} t/m {4} ingetrokken.
4. Bij onbeëdigde officieren zonder brevet {8} en lagere rangen worden brevetten {5} t/m {7} en {/} ingetrokken.
5. Bij onbeëdigde officier met brevet {8) dient de herindiensttredingtoets afgenomen te worden, welke conform artikel 13bis vervolgens leidend is voor welke brevetten er al dan niet ingetrokken worden.

Artikel 13bis - Herindiensttredingstoets
1. Terugkerende onbeëdigde officieren en hoger na een eervol ontslag, oneervol ontslag of desertie met {8} moeten een herindiensttredingstoets afleggen bij de Nederlandse Defensie Academie wanneer deze langer dan een bepaalde termijn uit dienst zijn geweest. Deze termijnen zijn afhankelijk van de wijze van uitdiensttreding en zijn als volgt:
a. Bij eervol ontslag van onbeëdigde en subalterne officieren: 2 maanden
b. Bij eervol ontslag van hoofd-, opper- en vlagofficier officieren: 3 maanden
c. Bij desertie van onbeëdigde en subalterne officieren: 1 maand
d. Bij desertie van hoofd-, opper- en vlagofficier officieren: 2 maanden
e. Bij oneervol ontslag dient de toets altijd gemaakt worden
2. Elke militair die deze herindiensttredingstoets moet afleggen krijgt hiervoor 3 weken vanaf het moment dat deze terug in dienst treedt. Tijdens deze periode heeft hij/zij recht tot het volgen van KMA/KIM modules wanneer hij/zij dit nodig acht en is hij/zij zelf verantwoordelijk voor het plannen van het toets moment.
2.1. De maximale termijn loopt niet wanneer er een officieel verlof lopende is.
2.2. De maximale termijn kan worden verschoven met toestemming van de Directeur van de Nederlandse Defensie Academie, de krijgsmachtleiding of het bestuur wanneer er sprake is van overmacht.
3. De volgende consequenties zijn vastgelegd voor militairen die de test niet succesvol afleggen binnen de opgestelde maximum termijn zoals vastgelegd in lid 2:
a. Het de eerste keer niet halen binnen het maximaal gestelde termijn: 7 dagen bovenop de promo datum.
b. Eén week overschrijden van de maximaal gestelde termijn: 1 week, 1 rang tijdelijke degradatie.
c. Twee weken overschrijden van de maximaal gestelde termijn: 1 rang permanente degradatie.
4. Zolang een militair niet voldoet aan het slagen voor de herindiensttredingstoets kan deze militair niet gepromoveerd worden.

Artikel 14 - Brevetten na EO
1. Terugkerende militairen van EO behouden hun behaalde brevetten met uitzondering van de genoemden in dit artikel.
2. Brevet {*} en brevet {!} worden ingetrokken volgens de ranglaag na de herindiensttreding:
a. Bij korporaals
b. Bij onderofficieren na 2 weken ontslag
c. Bij onbeëdigde officieren na 1 maand ontslag
d. Bij subalterne officieren na 2 maanden ontslag
e. Bij hoofdofficieren na 3 maanden ontslag
f. Bij opper- en vlagofficieren na 4 maanden ontslag
3. Bij korporaals worden brevetten {1} t/m {4} ingetrokken.

HOOFDSTUK 4 - Reserve-eenheden

Artikel 15 - Definitie
1. Militairen die zich aansluiten bij één van de drie reserve-eenheden, vakgebieden, treden uit actieve dienst. De reserve-eenheden bieden de mogelijkheid te functioneren binnen MinDef met lagere activiteitseisen dan reguliere militairen.
2. De Militaire Reserve bestaat uit drie varianten voor elke krijgsmacht: (het Korps Nationale Reserve (NatRes, KL), de Koninklijke Marine Reserve (KMR, KM) en de Groep Luchtmacht Reserve (GLR, KLu). Alle de drie zijn nog eens onderverdeeld in drie groepen (10R, 20R en 30R) met andere lidmaatschapvoorwaarden.

Artikel 16 - 10e Reserve-eenheid
1. De 10e Reserve-eenheid is bedoeld voor militairen die minder actief kunnen zijn dan reguliere militairen maar wel willen deelnemen aan de krijgsmacht. Volgende voorwaarden zijn aan lidmaatschap gebonden:
a. Minimaal de rang van korporaal
b. Eens in de 7 dagen aanwezig
c. Mogelijkheid om aan te sluiten bij slechts één vakgebied
d. 30 dagen lid van het Ministerie van Defensie, vanaf uw indiensttreding op het forum
e. Na het verlaten van de 10e reserve-eenheid kunt u 30 dagen niet opnieuw lid worden
2. De commandant der strijdkrachten en het bestuur kunnen uitzonderingen toestaan met betrekking tot de wachttermijn zoals beschreven in lid 1 sublid e van dit artikel.
3. De commandant der strijdkrachten en het bestuur kunnen ten allen tijde aanvragen tot de 10e reserve-eenheid weigeren of leden uit de 10e reserve-eenheid zetten wanneer zij misbruik vaststellen.

Artikel 17 - 20e Reserve-eenheid
2. De 20e Reserve-eenheid is bedoeld voor militairen die minder actief kunnen zijn dan reguliere militairen maar wel willen deelnemen aan de krijgsmacht. Volgende voorwaarden zijn aan lidmaatschap gebonden:
a. Minimaal de rang van sergeant
b. Eens in de 30 dagen aanwezig
c. Niet mogelijk om aan te sluiten bij vakgebieden
d. Niet mogelijk om promotie te ontvangen
e. 30 dagen lid van het Ministerie van Defensie, vanaf uw indiensttreding op het forum
f. Na het verlaten van de 20e reserve-eenheid kunt u 60 dagen niet opnieuw lid worden
g. Het volgen van opleidingsmodules of cursussen (zoals de KMS en KMA) is niet toegestaan.
2. De commandant der strijdkrachten en het bestuur kunnen uitzonderingen toestaan met betrekking tot de wachttermijn zoals beschreven in lid 1 sublid f van dit artikel.
3. De commandant der strijdkrachten en het bestuur kunnen ten allen tijde aanvragen tot de 20e reserve-eenheid weigeren of leden uit de 20e reserve-eenheid zetten wanneer zij misbruik vaststellen.

Artikel 18 - 30e Reserve-eenheid
2. De 30e Reserve-eenheid is bedoeld voor militairen die voor langere tijd afwezig zijn dan de reguliere 30 dagen die een afwezigheid toestaat. Volgende voorwaarden zijn aan lidmaatschap gebonden:
a. Minimaal de rang van sergeant
b. Geen activiteitseisen
c. Niet mogelijk om aan te sluiten bij vakgebieden
d. Niet mogelijk om promotie te ontvangen
e. Lidmaatschap voor maximaal 90 dagen mogelijk
f. 30 dagen lid van het Ministerie van Defensie, vanaf uw indiensttreding op het forum
g. Na het verlaten van de 30e reserve-eenheid kunt u 60 dagen niet opnieuw lid worden
h. Het volgen van opleidingsmodules of cursussen (zoals de KMS en KMA) is niet toegestaan.
2. De commandant der strijdkrachten en het bestuur kunnen uitzonderingen toestaan met betrekking tot de wachttermijn zoals beschreven in lid 1 sublid g van dit artikel.
3. De commandant der strijdkrachten en het bestuur kunnen ten allen tijde aanvragen tot de 20e reserve-eenheid weigeren of leden uit de 20e reserve-eenheid zetten wanneer zij misbruik vaststellen.

Artikel 19 - Vakgebiedlidmaatschap
Lid worden van vakgebieden is mogelijk als lid van de 10e Reserve-eenheid in overleg met de commandant of directeur van het vakgebied. Lidmaatschap is slechts mogelijk bij volgende afdelingen:
a. SOPS
b. KorpsMA
c. DCWS
d. NLDA
e. OVD
f. GGJ

Artikel 20 - Promotie
1. Promotie ontvangen is slechts mogelijk als lid van de 10e Reserve-eenheid. Hiervoor geldt de reguliere regeling.
2. De promotiedatum van militairen die de 20e of 30e eenheid verlaten wordt opgeteld het aantal dagen dat het lid in de reserve-eenheid zat.

Artikel 21 - Instructeurschap
1. Leden van de reserve-eenheden hebben de mogelijkheid AMO's te geven en moeten voldoen aan verzoeken wanneer ze hiertoe in staat zijn.
2. Leden van de 20e en 30e reserve-eenheden hebben geen rekruteneis en hebben dientengevolge geen verplichting om maandelijks een aantal rekruten te trainen.
Zoals aangepast en ondertekend door:

MissesxHabbo, Plaatsvervangend Directeur Juridische Zaken
« Laatst bewerkt op: door Ambt. Tom_Aet »

Deze discussie is gesloten.