Reglement VII: Strafrecht

1. Algemene bepalingen

2. Sancties

2.1 Sanctievormen
2.2 Strafuitsluitingsgronden
2.3 Verzachtende en verzwarende omstandigheden

3. Overtredingen

3.1 Schending reglementen
3.2 Wangedrag
3.3 Conflict
3.4 Onbevoegdheid
3.5 Niet voldoen aan eisen

4. Misdrijven

4.1 Disloyaliteit
4.2 Conflict
4.3 Omkoping
4.4 Valsheid
4.5 Misbruik
4.6 Vandalisme
4.7 VerzuimHOOFDSTUK 1 - Algemene bepalingen

Artikel 1 - Definitie
Het reglement Strafrecht beschrijft alle strafbare dewelke feiten militairen, burgers verbonden met MinDef en bezoekers van onze kazerne kunnen plegen en welke sancties men daarvoor kan krijgen.

Artikel 2 - Nulla poena-beginsel
Men kan alleen bestraft worden volgens de bestaande regelgeving op het moment van de gepleegde feiten.

Artikel 3 - Definitie privé sfeer
Met privé sfeer, zoals genoemd in artikel 54 wordt bedoeld een gesprek, hetzij één op één, hetzij met een groepje, binnen het grondgebied van het Ministerie van Defensie, maar buiten de vaste chatkanalen en channels om.

Artikel 4 - Definitie opsporingsinstantie
Met opsporingsinstantie worden de instanties bedoeld, zoals genoemd in Reglement VIII: Artikel 11 - Opsporingsinstanties.

Artikel 5 - Ne bis in idem beginsel
Behoudens de gevallen waarin rechterlijke uitspraken voor herziening vatbaar zijn, kan niemand andermaal worden vervolgd wegens een feit waarover door een rechter onherroepelijk is beslist.

HOOFDSTUK 2 - Sancties

HOOFDSTUK 2.1 Sanctievormen

Artikel 6 - Sancties
1. Strafbare feiten kunnen volgens de gegeven maximumstraffen respectievelijk met volgende sancties bestraft worden:
 1. Fysieke sanctie
 2. Taakstraf
 3. Promotieverbod
 4. Tijdelijke degradatie
 5. Degradatie
 6. Oneervol ontslag
2. Daarnaast kunnen strafbare feiten los van de maximumstraffen ook met volgende sancties bestraft worden:
 1. Openbaarmaking sanctie
 2. Afname privilege, brevet of onderscheiding
 3. Spreekverbod kamer
 4. Kick uit kamer
 5. Verbanning kamer
 6. Ontzegging tot de communicatieplatformen
 7. Ontzegging werkzaamheden
 8. AV
 9. NMA
3. De beschreven sancties kunnen gecombineerd worden, rekening houdend met de proportionaliteit tot de strafbare feiten.

Artikel 7 - Definitie fysieke sanctie
1. Een fysieke sanctie bestaat uit opdrukken en/of squatten waarvan een bepaald aantal moet worden uitgevoerd.
2. Opdrukken wordt gedaan door te tellen in paren geschreven tussen haken. Dit kan in cijfers (ie. (1 2)) of voluit geschreven (ie. (één dan twee)) worden gedaan.
3. Squatten wordt gedaan door snel te gaan zitten en staan na elkaar. Dit kan door de commando's :sit en :stand te gebruiken.

Artikel 8 - Definitie taakstraf
1. Een taakstraf bestaat uit het verplicht verrichten van één of meerdere gespecificeerde taken binnen een bepaalde termijn.
1a. Bij het bepalen van de termijn dient rekening gehouden te worden met het feit dat het individu zijn/haar taak redelijkerwijs moet kunnen vervullen. Zo moet er bijvoorbeeld rekening worden gehouden met verloven en andere, meer prioritaire, verplichtingen zoals real-life noodgevallen of essentiële taken met betrekking tot het Ministerie van Defensie.
2. Een individu heeft steeds het recht een taakstraf te weigeren, mits deze bereid is een evenwaardige sanctie van een hogere categorie te ontvangen.

Artikel 9 - Definitie promotieverbod
1. Een promotieverbod is een uitstel van het moment waarop een militair kan gepromoveerd worden. Dit kan opgelegd worden door dagen toe te voegen aan de promotiedagen van de militair of door een tijdsperiode op te leggen waarin deze militair niet gepromoveerd mag worden.
2. Het promotieverbod mag voor onbeëdigde officieren en lager niet langer dan 4 weken en voor subalterne officieren en hoger niet langer dan 8 weken duren.

Artikel 10 - Definitie tijdelijke degradatie
1. Een tijdelijke degradatie is een verlaging van rang of titel voor bepaalde tijd.
2. Tijdens een tijdelijke degradatie kunnen bevoegdheden en/of brevetten dewelke verboden waren aan diens rang deels of volledig worden afgenomen. Deze dienen na de tijdelijke degradatie volledig te worden hersteld.
3. Na de tijdelijke degradatie dient de promotiedatum te worden veranderd naar de oude promotiedatum opgeteld met de duur van de tijdelijke degradatie.
4. Een tijdelijke degradatie mag voor onbeëdigde officieren en lager niet langer dan 4 weken en voor subalterne officieren en hoger niet langer duren dan 8 weken duren.

Artikel 11 - Definitie permanente degradatie
1. Een permanente degradatie is een verlaging van rang of titel.
2. Wanneer het aantal degradaties gegeven mag worden dat lager is dan de laagste rang of titel, mag in plaats van een degradatie een oneervol ontslag gegeven worden.

Artikel 12 - Definitie oneervol ontslag
Een oneervol ontslag is een verwijdering van de militaire of ambtelijke status bestaande uit de functie, rang en bijbehorende bevoegdheden en privileges.

Artikel 13 - Definitie openbaarmaking sanctie
1. De openbaarmaking van een sanctie is het publiekelijk bekend maken van een bepaalde sanctie en/of bijhorende feiten.
2. Dit kan enkel beslist worden mits deze openbaring niet in strijd is met de belangen van het Ministerie van Defensie.
3. Enkel de Militair-Juridische Dienst en het Bestuur kunnen beslissen een sanctie openbaar te maken of dit toe te staan bij mandaat.

Artikel 14 - Definitie afname privilege, brevet of onderscheiding
1. Het afnemen van een privilege, brevet of onderscheiding is het permanent verwijderen of ontnemen van dit privilege, brevet of onderscheiding. Dit legt echter geen restricties op het opnieuw behalen of ontvangen van dit privilege, brevet of onderscheiding in de toekomst, volgens de reguliere weg.
2. Een afname van brevet kan worden opgelegd voor de respectievelijke KMA/KIM/KMS/KMSL/Erfprins brevetten bij het permanent degraderen naar een respectievelijke rang die verbonden is aan die KMA/KIM/KMS/KMSL/Erfprins opleiding of lager.
3. Een afname van brevet kan worden opgelegd door de instantie dewelke een brevet beheerd mits dit brevet structurele wijzigingen onderging, strafbare feiten gepleegd waren dewelke een link hebben met dit brevet of wanneer een individu zijn of haar verplichtingen niet nakomt in verband met het brevet.
4. Alle andere afnames dienen goedgekeurd te worden door de Directeur Juridische Zaken en/of het Bestuur.

Artikel 15 - Spreekverbod kamer
1. Een spreekverbod uit de kamer is een tijdelijk verbod op het spreken in die kamer.
2. Dit verbod mag opgelegd worden bij alle niet-militairen op discretie van rechtenhouders, mits op een transparante manier.
3. Militairen mogen een spreekverbod ontvangen op discretie van rechtenhouders bij het plegen van strafbare feiten en wanneer er op dat moment redelijkerwijs geen andere oplossing is dan het gebruiken van rechten. Dit dient te gebeuren op een transparante manier.

Artikel 16 - Kick uit kamer
1. Een kick uit de kamer is het éénmalig buiten gooien van iemand uit die kamer.
2. Dit verbod mag opgelegd worden bij alle niet-militairen op discretie van rechtenhouders, mits op een transparante manier.
3. Militairen mogen gekickt worden op discretie van rechtenhouders bij het plegen van strafbare feiten en wanneer er op dat moment redelijkerwijs geen andere oplossing is dan het gebruiken van rechten. Dit dient te gebeuren op een transparante manier.

Artikel 17 - Verbanning kamer
1. Een verbanning uit de kamer is een tijdelijk ontzegging van de toegang tot die kamer.
2. Dit verbod mag tijdelijk opgelegd worden bij alle niet-militairen op discretie van rechtenhouders.
3. Enkel het bestuur en de krijgsmachtleiding mogen iemand permanent verbannen uit een kamer, of dit toestaan bij mandaat.
4. Militairen mogen verbannen worden door de (Plaatsvervangend) Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst in tijden van SPAR 2 of hoger indien de militair een veiligheidsrisico vormt óf op discretie van rechtenhouders bij het plegen van strafbare feiten en wanneer er op dat moment redelijkerwijs geen andere oplossing is dan het gebruiken van rechten.
5. Verbanningen dienen gemeld te worden op slack in het kanaal #rechtenhouders, als het gaat om een verbanning wegens een veiligheidsrisico dan dient de melding gemaakt te worden bij de Directeur Juridische Zaken en RIV, met vermelding van naam, reden duurtijd van de verbanning en bewijs. De Directeur Juridische Zaken en RIV zullen de verbanning goed- of afkeuren, waarbij de Directeur Juridische Zaken, op het bestuur na, het laatste woord heeft.

Artikel 18 - Ontzegging van de toegang tot het communicatieplatform
1. Een ontzetting uit het communicatieplatform is een (tijdelijk) ontzegging van de toegang tot die communicatieplatform.
2. Dit verbod mag tijdelijk opgelegd worden bij alle niet-militairen op discretie van de Koninklijke Marechaussee, de krijgsmachtleiding, de Directeur Juridische Zaken of het bestuur.
3. Militairen mogen tijdelijk de toegang ontzegd worden op discretie van de Koninklijke Marechaussee, de krijgsmachtleiding, de Directeur Juridische Zaken of het bestuur bij het plegen van strafbare feiten en wanneer er op dat moment redelijkerwijs geen andere oplossing is dan het ontzeggen van de toegang.
4. Het bestuur mag iemand voor onbepaalde de toegang ontzeggen tot een communicatieplatform, of dit toestaan bij mandaat.
5. In tijden van van SPAR 2 of hoger is de (Plaatsvervangend) Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst bevoegd om een (tijdelijk) ontzegging op te leggen bij zowel militairen als niet-militairen.
6. Bij gebruik van artikel 18.5. dient de (Plaatsvervangend) Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst melding te maken bij de Directeur Juridische Zaken en RIV, met vermelding van naam, reden, duurtijd van de ontzegging en bewijs. De Directeur Juridische Zaken en RIV zullen de ontzegging goed- of afkeuren, waarbij de Directeur Juridische Zaken, op het bestuur na, het laatste woord heeft.

Artikel 19 - Ontzegging werkzaamheden
1. Een ontzegging van werkzaamheden houdt in dat men voor bepaalde periode, maximaal 72 uren, geen werkzaamheden mag verrichten bij het Ministerie van Defensie en het werkgedeelte van de basis niet mag betreden als militair of rekruut.
2. Enkel de Militair-Juridische Dienst, Koninklijke Marechaussee, Krijgsmachtleiding en het bestuur mogen deze ontzeggingen op eigen discretie, op een transparante manier, uitschrijven.

Artikel 20 - Definitie AMO-verbod
1. Een plaatsing op de AMO-verbod (AV) lijst is een uitsluiting van het volgen van een AMO. De duur van een AMO-verbod mag hoogstens 72 uur bedragen.
2. Enkel het bestuur, krijgsmachtleiding, Directeur Juridische Zaken of leden van de Koninklijke Marechaussee kunnen een AMO-verbod opleggen.
3. In tijden van SPAR 2 of hoger kan de (Plaatsvervangend) Directeur Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst een AMO-verbod opleggen.

Artikel 21 - Definitie Niet-Meer-Aannemen
1. Een plaatsing op de Niet-Meer-Aannemen (NMA) lijst is een uitsluiting uit werken bij Ministerie van Defensie voor bepaalde of onbepaalde tijd, voor een minimale periode van drie maanden.
2. Enkel de Directeur Juridische Zaken en het Bestuur kunnen iemand op de NMA lijst plaatsen of er van de lijst afhalen.

HOOFDSTUK 2.2 Strafuitsluitingsgronden

Artikel 22 - Definitie strafuitsluitingsgronden
Strafuitsluitingsgronden zijn redenen waardoor gezegd kan worden dat de verdachte niet wederrechtelijk of niet verwijtbaar heeft gehandeld. Hierdoor kunnen strafbare feiten hem/haar niet of slechts in mindere mate worden verweten, waardoor deze wel schuldig kan worden bevonden maar niet of minder kan worden gesanctioneerd.

Artikel 23 - Ontoerekeningsvatbaarheid
Niet strafbaar is hij die een feit begaat, dat hem wegens de gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van zijn geestvermogens niet kan worden toegerekend.

Artikel 24 - Overmacht
Er zijn drie soorten overmacht, elke soort kent zijn eigen beschrijving, zoals hieronder opgeschreven.

Artikel 24bis - Psychische overmacht
Niet strafbaar is hij die een feit begaat waartoe hij door psychische overmacht is gedrongen. Er sprake is van een onweerstaanbare externe druk waar men geen controle over heeft, hierdoor kon de verdachte redelijkerwijs niet anders dan het uitvoeren van de strafbare feiten.

Artikel 24ter - Overmacht in noodtoestand
Niet strafbaar is hij die een feit begaat bij een conflict van plichten, enerzijds de plicht om de wet na te leven en anderzijds de plicht om een significant groter maatschappelijk belang of belang op het gebied van veiligheid dient.

Artikel 24quater - Absolute Overmacht
Niet strafbaar is hij die een feit begaat waarbij sprake is van een volstrekte onmogelijkheid of fysieke onmacht, anders dan strafbaar te handelen.

Artikel 25 - Noodweer
Niet strafbaar is hij die een feit begaat geboden door noodzakelijke verdediging om zichzelf of iemand anders te beschermen tegen een onmiddellijk, dreigend en ernstig gevaar.

Artikel 26 - Noodweerexces
Niet strafbaar is de overschrijding van de grenzen van de noodzakelijke verdediging, strafbare feiten dewelke niet proportioneel zijn aan het onmiddellijk, dreigend en ernstig gevaar, indien zij het onmiddellijk gevolg is geweest van een hevige gemoedsbeweging.

Artikel 27 - Uitoefening bevel
1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag.
2. Een onbevoegd gegeven bevel heft de strafbaarheid niet op, tenzij het door de ondergeschikte te goeder trouw als bevoegd gegeven werd beschouwd.

Artikel 28 - Uitoefening wettelijk voorschrift
1. Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een wettelijk voorschrift.
2. Wettelijke voorschriften kunnen enkel uitgevaardigd worden door de Militair-Juridische Dienst en het Bestuur.


HOOFDSTUK 2.3 Verzwarende en verzachtende omstandigheden

Artikel 29 - Definitie verzwarende en verzachtende omstandigheden
Verzwarende en verzachtende omstandigheden zijn omstandigheden dewelke, indien aanwezig tijdens het plegen van strafbare feiten, respectievelijk tot strafverhoging en strafvermindering kunnen leiden.

Artikel 30 - Kwetsbaarheid
1. Strafbare feiten gepleegd tegenover kwetsbare individuen, waarbij ook redelijkerwijs misbruik is gemaakt van deze kwetsbaarheid, kunnen leiden tot een strafverhoging van de vastgestelde maximumstraf met een derde.
2. Onder kwetsbare personen worden onder andere minderjarigen en individuen met een zware mentale beperking verstaan. Echter kan de Militair-Juridische Dienst op individuele basis bepaalde groepen of individuen buiten benoemde groepen erkennen als kwetsbaar indien dit voldoende beargumenteerd kan worden.

Artikel 31 - Voorbeeldfunctie
1. Strafbare feiten gepleegd tijdens het vervullen van een voorbeeldfunctie, waarbij de eerbaarheid en integriteit van deze functie ook aangetast is, kunnen leiden tot een strafverhoging van de vastgestelde maximumstraf met een derde.
2. Het vastleggen wie op het moment van strafbare feiten een voorbeeldfunctie draagt gebeurt door te kijken naar de betrokken personen, hiërarchie tussen deze personen en de individuele functies die deze personen dragen. Algemeen kan gesteld worden dat iemand die significant hoger in de hiërarchie staat of een functie bezit dewelke net de verantwoordelijkheden geeft om tegen dit soort strafbare feiten op te treden een voorbeeldfunctie dragen.

Artikel 32 - Voorbedachte rade
Strafbare feiten die aantoonbaar met opzet zijn voorbereid en gepleegd, en dus niet in een opwelling en/of per ongeluk plaatsvonden, kunnen leiden tot een hogere sanctie binnen de vastgestelde maximumsanctie.

Artikel 33 - Bijdrage tot het onderzoek
Wanneer individuen, dewelke betrokken zijn bij strafbare feiten, actief meewerken aan het daartoe betreffende onderzoek en een waardevolle bijdragen leveren aan dit onderzoek kan strafvermindering worden opgelegd op grond van de significantie van deze bijdragen.

Artikel 34 - Recidive
1. Wanneer voor dezelfde strafbare feiten een tweede of derde keer gesanctioneerd wordt, kan de maximum sanctie met een derde verhoogd worden.
2. Wanneer voor dezelfde strafbare feiten een vierde of vijfde keer gesanctioneerd wordt, kan de maximum sanctie verdubbeld worden.
3. Wanneer voor dezelfde strafbare feiten een zesde of zevende keer gesanctioneerd wordt, kan de maximum sanctie verdubbeld worden en daarnaast een Oneervol Ontslag gegeven worden.

HOOFDSTUK 3 - Overtredingen

Artikel 35 - Definitie
Overtredingen zijn lichte strafbare feiten.

HOOFDSTUK 3.1 - Schending reglementen

Artikel 36 - Schending reglement I
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement I schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 37 - Schending Reglement II
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement II schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 38 - Schending Reglement III
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement III schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 39 - Schending Reglement IV
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement IV schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 40 - Schending Reglement V
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement V schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 41 - Schending VI
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement VI schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 42 - Schending Reglement VII
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement VII schendt, kan men bestraft worden met hoogstens het aantal degradaties, een oneervol ontslag en/of een NMA-classificatie conform de desbetreffende artikelen.

Artikel 43 - Schending Reglement VIII
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement VIII schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 44 - Schending Reglement IX
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement IX schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 45 - Schending Reglement X
Wanneer men opzettelijk of door nalatigheid de voorschriften en artikels in reglement X schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen. Dit artikel is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9 - Territorialiteitsbeginsel, een aangepaste regeling staat beschreven in het reglement zelf.

Belangrijk: Binnen ieder bovenstaand reglement bevindt zich een heel spectrum aan artikels dewelke gebroken kunnen worden, waarbij het breken van de één ernstiger kan zijn dan het breken van de ander. De maximum toegestane sanctie biedt de mogelijkheid om het breken van de ernstigste artikels correct te sanctioneren, maar is vaak te hoog voor minder ernstige artikels (recidive niet meegerekend). Hou hier rekening mee bij de strafbepaling en maak ook een onderscheid tussen nalatigheid en het bewust schenden van de reglementen.

HOOFDSTUK 3.2 - Wangedrag

Artikel 46 - Ongepast taalgebruik
Wanneer men ongepaste, grove, taal gebruikt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen.

Artikel 47 - Agressie
1. Wanneer men ongepast agressief en/of uitlokkend gedrag vertoont naar een mede-militair of ambtenaar, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van één rang.
2. Deze sanctie kan verdubbeld worden indien het feit begaan wordt naar een subalterne officier of hoger toe.

Artikel 48 - Niet voldoen aan bevel
Wanneer men opzettelijk niet voldoet aan een bevel, het bevel belet, belemmert of verijdelt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 49 - Ordeverstoring
Wanneer men de openbare orde verstoort, kan men bestraft worden met hoogstens permanente degradatie van één rang.

Artikel 50 - Vals alarm
Wanneer men opzettelijk de rust verstoort door valse alarmkreten of -signalen, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen.

Artikel 51 - Seksueel getinte uitspraken
Wanneer men zich openbaar en/of ongewenst seksueel getint uit, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.

Artikel 52 - Verspreiding seksueel getint materiaal
Wanneer men seksueel getint materiaal verspreidt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van zes rangen.

Artikel 53 - Vertonen van Respectloos Gedrag
Wanneer men opzettelijk in het openbaar respectloos gedrag vertoont, kan men bestraft worden met hoogstens een tijdelijke degradatie van één rang.

HOOFDSTUK 3.3 - Conflict

Artikel 54 - Eenvoudige belediging
1. Wanneer men opzettelijk iemand beledigt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van één rang.
2. Genoemde sanctie kan verdubbelt worden wanneer het feit wordt gepleegd tegen een subalterne officier of hoger.

Artikel 55 - Aanzetting tot haat
1. Wanneer men in het openbaar aanzet tot haat tegen of discriminatie van mensen omwille van afkomst, levensovertuiging, seksuele geaardheid of handicap, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.
2. Wanneer men genoemde feiten in privé sfeer pleegt, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen.

Artikel 56 - Smaad
1. Wanneer men opzettelijk iemands eer of reputatie aantast door de beschuldiging van een bepaald strafbaar feit zonder dat hiervoor reeds een veroordeling is uitgesproken kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van één rang.
2. Dit artikel is niet van toepassing wanneer iemand officieel melding maakt bij een opsporingsinstanties of leidinggevende.
3. Genoemde sanctie kan verdubbelt worden wanneer het feit wordt gepleegd tegen een subalterne officier of hoger.

Artikel 57 - Laster
1. Wanneer men smaad pleegt en bewust weet dat de beschuldiging in strijd is met de waarheid, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen of de één derde van de maximale sanctie op de feiten waarop de beschuldiging gebaseerd was.
2. Genoemde sanctie kan verdubbelt worden wanneer het feit wordt gepleegd tegen een subalterne officier of hoger.

Artikel 58 - Provocatie
Wanneer men opzettelijk iets doet of zegt om een reactie in de vorm van een strafbaar feit van een ander uit te lokken, kan men bestraft worden met hoogstens een degradatie van vier rangen.

HOOFDSTUK 3.4 - Onbevoegdheid

Artikel 59 - Onbevoegde actie
Wanneer men bewust onbevoegd een actie uitvoert, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen.

Artikel 60 - Meldingsplicht ongeautoriseerde bevoegdheden
Wanneer men op de hoogte is van of redelijkerwijs moet vermoeden dat men in het bezit is van bevoegdheden die niet bij zijn/haar rang, functie(s) en/of titel passen en men dit niet meldt aan het bestuur, de krijgsmachtleiding, DJZ of KC KorpsMA, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen.

HOOFDSTUK 3.5 - Niet voldoen aan eisen

Artikel 61 - Niet in bezit van verplichte brevetten
1. Iedere militair die niet in het bezit is van de verplichte brevetten, zoals beschreven in Reglement II: Artikel 68 - Bezit van verplichte brevetten, zal op de hieronder voorgeschreven wijze worden gesanctioneerd:
1.1. Voor brevet {!}:
a) Bij elke inname worden 7 dagen bovenop de promo datum geteld.
b) Bij het de eerste, tweede en derde keer niet halen binnen de opgelegde termijn wordt telkens een tijdelijke degradatie van 1 rang voor 14 dagen opgelegd.
c) Bij het de vierde keer niet halen binnen de opgelegde termijn wordt een permanente degradatie van 1 rang opgelegd.
1.2. Voor brevet(ten) {*}, KMS/KM:E, KMA/KIM:
a) Bij het de eerste, tweede en derde keer niet halen binnen de opgelegde termijn wordt telkens een tijdelijke degradatie van 1 rang voor 7 dagen opgelegd.
b) Bij het de vierde keer niet halen binnen de opgelegde termijn wordt een permanente degradatie van 1 rang opgelegd.
1.3. Voor brevet {S}:
a) Bij het de eerste en tweede keer niet halen binnen de opgelegde termijn worden 5 dagen bovenop de promo datum geteld.
b) Bij het de derde keer niet halen binnen de opgelegde termijn wordt een tijdelijke degradatie van 1 rang voor 7 dagen opgelegd.
c) Bij het de vierde keer niet halen binnen de opgelegde termijn wordt een permanente degradatie van 1 rang opgelegd.
3. Het niet behalen van een brevet binnen elke opgelegde termijn na vier pogingen kan bestraft worden volgens Artikel 62 - Structureel niet voldoen aan takenpakket. Dit dient te gebeuren volgens de Militair-Juridische Dienst.
4. Termijnen worden opgelegd door de instantie die bevoegd is tot het uitdelen van de des betreffende brevetten. Deze dienen echter conform de minimale termijnen zoals vastgelegd in Reglement II: Kazerne: Artikel 68 - Bezit van verplichte brevetten te zijn.
5. Opeenvolgende sancties betreffen een aaneengesloten periode, waarbij de militair de verplichte brevetten niet in het bezit heeft

Artikel 62 - Structureel niet voldoen aan takenpakket
1. Wanneer men structureel en met opzet niet voldoet aan zijn of haar takenpakket, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van drie rangen.
2. Indien men structureel en met opzet niet voldoet aan zijn of haar functie- of titelgerelateerde takenpakket, kan men bestraft worden met hoogstens een afname van de desbetreffende functie of titel.

Artikel 63 - Niet behalen van de minimale AMO eis
Wanneer men de minimale AMO eisen zoals opgesteld in Reglement II: Kazerne: Artikel 70 - Geven van AMOs niet behaalt kan men bestraft worden met hoogstens een inname van brevet {!}.

Artikel 64 - Administratieve nalatigheid
1. Wanneer men meermaals administratief nalatig is kan men bestraft worden met hoogstens een inname van brevet {S} en een verschuiving van de promotiedatum met vijf dagen.
2. Wanneer men administratief nalatig is in de periode tussen het moment dat lid 1 is opgelegd en voor het opnieuw behalen van {S} kan men bestraft worden met hoogstens een verschuiving van de promotiedatum met twee dagen.

HOOFDSTUK 4 - Misdrijven

Artikel 65 - Definitie
Misdrijven zijn ernstige strafbare feiten.

Artikel 66 - Voorbereiding
Wanneer men een strafbaar feit voorbereid, kan men bestraft worden met hoogstens de helft van de maximumsanctie van het uitgevoerde strafbare feit.

Artikel 67 - Poging
Wanneer men een poging doet tot het uitvoeren van een misdrijf en dit voornemen zichtbaar is door de uitvoering van een begin van dit misdrijf, kan men bestraft worden met hoogstens twee derde van de maximumsanctie van het uitgevoerde misdrijf.

Artikel 68 - Medeplichtigheid
Wanneer men opzettelijk bijdraagt tot de uitvoering en/of voorbereiding van een strafbaar feit of op de hoogte is of redelijkerwijs zou moeten vermoeden dat een strafbaar feit heeft plaatsgevonden of gaat plaatsvinden zonder dit te melden, kan men bestraft worden met hoogstens de helft van de maximumsanctie van het uitgevoerde strafbare feit.

Artikel 69 - Medewerkingsplicht
1. Wanneer men weigert mee te werken in een onderzoek van een opsporingsinstantie, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van acht rangen permanente degradatie.
1.1. Het opstellen van een personeelsprofiel door de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst wordt geclassificeerd onder 'onderzoek' in lid 1.
2. Een uitzondering hierop is wanneer de persoon een verdachte is in datzelfde onderzoek of raadsheer/raadsvrouwe van een verdachte in datzelfde onderzoek, in dit geval kan deze niet gedwongen worden om verklaringen af te leggen die in zijn of haar nadeel of in het nadeel van diens cliënt spelen.

Artikel 70 - Zwijgplicht
1. Wanneer men verplicht gesteld wordt door een daartoe bevoegde instantie, hetzij KML, MJD, MIVD, KMar of het Bestuur, om niet over een bepaald onderwerp of gesprek te praten en dit tegen zijn zwijgplicht in toch doet, zal bestraft worden met maximaal een permanente degradatie van vier rangen.
2. Het onderwerp of gesprek waar de zwijgplicht op van toepassing is moet betrekking hebben tot het Ministerie van Defensie en moet een duidelijk belang dienen in het kader van een onderzoek of het imago van het Ministerie van Defensie.
3. Wanneer de desbetreffende informatie waarover gezwegen dient te worden direct of indirect MinDef schaadt, zal gesanctioneerd worden volgens artikel 77 - Schending krijgsmachtsgeheim van dit reglement.
4. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld, zwijgplicht moet dus ook behouden worden buiten MinDef grondgebied. Dit is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9 - Territorialiteitsbeginsel.

HOOFDSTUK 4.1 - Disloyaliteit

Artikel 71 - Verraad
1. Wanneer men gedurende de loop van zijn of haar werkzaamheden werkzaam is bij een ander bedrijf dan het Ministerie van Defensie, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van zes rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Onder bedrijf wordt verstaan een onderneming die direct met ons concurreert en minstens voldoet aan één van de volgende quota:
 1. Gericht is op het werven van leden in vaste dienst;
 2. Een salaris uitbetaald aan haar leden;
3. Een uitzondering op lid 2 is het bezitten van een rang of functie bij habbokranten, roleplaygames, fansites, casino's, mini-games.
3.1. Het bestuur kan uitzonderingen op lid 2 toestaan voor andere organisaties op een individuele basis.
4. Indien een voormalig militair met eervol ontslag binnen 21 dagen werkzaam is bij een ander bedrijf, zal het eervol ontslag gewijzigd worden naar een oneervol ontslag en daarnaast een maximum van vier rangen permanente degradatie.
5. Dit artikel is geldig op heel Habbo Hotel en haar anderstalige en onofficiële varianten. Dit is een uitzondering op artikel twee.

Artikel 71bis - Meerdere tewerkgestelde accounts
1. Wanneer men met meer dan één account in dienst is bij het Ministerie van Defensie, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van zes rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
1.1. Uitzondering op artikel 71bis.1 is wanneer men een account gebruikt voor taken behorende tot de Nederlandse Defensie Academie. Deze accounts mogen na indiensttreding niet langer dan 48 uur tewerkgesteld zijn als militair, geen rang hoger hebben dan MATR3/Sld3, geen werkzaamheden verrichten bij MinDef of het werkgedeelte van de basis betreden.
1.2. Wanneer men zich niet houdt aan artikel 71bis.1.1., kan men bestraft worden conform artikel 71bis.1.

Artikel 72 - Desertie
1. Een desertie is een gedwongen vorm van ontslag die wordt gegeven wanneer een militair volgens zijn/haar profiel vier dagen of langer geleden online was op Habbo, het forum en/of Slack. Het Korps Militaire Administratie is hier verantwoordelijk voor.
2. Een uitzondering op artikel 72.1 is van toepassing op het moment dat een militair lid is van de militaire reserves. Hier is de onderstaande desertieregeling van toepassing:
 1. 10e Reserve-eenheid: De betreffende militair ontvangt een gedwongen ontslag in de vorm van een desertie indien hij/zij volgens diens profiel 7 dagen of langer geleden voor het laatst gezien is op Habbo, het forum en/of slack.
 2. 20e Reserve-eenheid: De betreffende militair ontvangt een gedwongen ontslag in de vorm van een desertie indien hij/zij volgens diens profiel 30 dagen of langer geleden voor het laatst gezien is op Habbo, het forum en/of slack.
 3. 30e Reserve-eenheid: De betreffende militair ontvangt een gedwongen ontslag in de vorm van een desertie indien hij/zij zich niet aanwezig meldt binnen 48 uur via het daarvoor bestemde formulier op het moment dat de betreffende persoon inlogt gedurende diens periode binnen deze Reserve-eenheid.
3. Een desertie wordt ook gegeven wanneer een militair de badges van het Ministerie van Defensie verlaten heeft.
4. Een desertie wordt ook gegeven wanneer een militair, 4 dagen ná een schriftelijke waarschuwing van het Korps Militaire Administratie, niet voldoet aan artikel 21 van Reglement V.
5. Bij het deserteren van bepaalde individuen is specifieke toestemming vereist:
a) Het deserteren van een lid van het Staf Commando óf een lid van de Krijgsmachtsleiding welke hiërarchisch onder de CDS valt, dient goedgekeurd te worden door de Commandant der Strijdkrachten of het Bestuur;
b) Het deserteren van een lid van de Bestuursstaf óf een lid van de Krijgsmachtsleiding welke hiërarchisch onder het Bestuur valt, dient goedgekeurd te worden door het Bestuur;
6. De Commandant der Strijdkrachten en het Bestuur hebben het recht om een desertie ongedaan te maken.

Artikel 73 - Hulpverlening derde
Wanneer men opzettelijk een derde hulp verleent ten nadele van het Ministerie van Defensie, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van acht rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.

Artikel 74 - Hulpverlening vijand
Wanneer men opzettelijk de vijand hulp verleent of het Ministerie van Defensie benadeelt tegenover de vijand, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van tien rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.

Artikel 75 - Muiterij
In groep in openbaar verzet komen tegen het gezag van MinDef of een onderdeel van MinDef met als doel de eigen wil op te leggen of deze omver te werpen, kan bestraft worden met hoogstens een maximum van twaalf rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.

Artikel 76 - Schending beroepsgeheim
Wanneer men de geheimhouding van beroepsgeheimen, informatie verkregen door rang of functie, schendt en men hiervan op de hoogte is of dit enigszins zou moeten vermoeden, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van acht rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.

Artikel 77 - Schending krijgsmachtsgeheim
1. Wanneer men de geheimhouding van krijgsmachtsgeheimen, geclassificeerde informatie van groot belang voor de krijgsmacht en/of het Ministerie van Defensie, schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van tien rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Enkel de Hoge Raad van Justitie of het bestuur kan volgens dit artikel een sanctie uitvaardigen.

HOOFDSTUK 4.2 - Conflict

Artikel 78 - Privacyschending
1. Wanneer men opzettelijk iemands privacy schendt, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van acht rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld. Dit is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9 - Territorialiteitsbeginsel.

Artikel 79 - Stalking
1. Wanneer men een persoon stelselmatig lastigvalt, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van tien rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld. Dit is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9.

Artikel 80 - Bedreiging
1. Wanneer men een militair of ambtenaar bedreigt met een strafbaar feit, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van zes rangen permanente degradatie.
2. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld. Dit is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9.

Artikel 81 - Chantage
1. Wanneer men een persoon bedreigt met smaad of de openbaarmaking van een geheim om de persoon iets te laten doen, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van zes rangen.
2. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld. Dit is een uitzondering op aReglement I: Artikel 9.

Artikel 82 - Opruiing
Wanneer men andere militairen of burgers aanspoort om een strafbaar feit te begaan, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.

HOOFDSTUK 4.3 - Omkoping

Artikel 83 - Omkoping
Wanneer men een gift, belofte of dienst verleent of aanbiedt met het oogmerk om een militair of ambtenaar zijn/haar oordeel, handelingen en/of overtuiging te beïnvloeden, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van acht rangen.

Artikel 84 - Omgekocht worden
Wanneer men een gift, belofte of dienst aanneemt met het oogmerk om zijn/haar oordeel, handelingen en/of overtuiging te beïnvloeden, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van acht rangen.

HOOFDSTUK 4.4 - Valsheid

Artikel 85 - Valse aangifte
Wanneer men opzettelijk valse aangifte doet bij een militair, ambtenaar of instantie, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.

Artikel 86 - Valsheid verklaring tijdens een onderzoek of juridische procedure
1. Wanneer men valse uitspraken doet in een gesprek met een opsporingsinstantie of tijdens een juridische procedure met het oogmerk om in zijn/haar eigen of het voordeel van een ander te werken, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.
2. Een uitzondering hiervoor bestaat voor persoonlijke gegevens gebaseerd op informatie uit de werkelijke wereld. Hiervoor kan andere informatie gegeven worden. Hiervoor moet de persoon echter wel melden dat hij/zij afwijkende informatie gebruikt.
3. Een persoon heeft altijd het recht om niet bij te dragen tot zijn of haar eigen veroordeling, alsook heeft zijn of haar advocaat dit die namens hem of haar spreekt. Dit houdt in dat valse verklaringen die in deze context zijn gemaakt niet strafbaar zijn.

Artikel 87 - Meineed
1. Wanneer men onder ede valse uitspraken doet, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van zes rangen.
2. Een uitzondering hiervoor bestaat voor persoonlijke gegevens gebaseerd op informatie uit de werkelijke wereld. Hiervoor kan andere informatie gegeven worden. Hiervoor moet de persoon echter wel melden dat hij/zij afwijkende informatie gebruikt.

Artikel 88 - Valsheid in geschriften
1. Wanneer men een geschrift dat bestemd is om als bewijs te dienen voor enig feit, valselijk opmaakt of vervalst met het oogmerk om als echt en onvervalst bewijsmateriaal te doen dienen, kan men bestraft worden met hoogstens een degradatie van zes rangen.
2. Wanneer men een valse opgemaakt of vervalst geschrift gebruikt en hiervan op de hoogte is of dit redelijkerwijs moet vermoeden, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van zes rangen.

Artikel 89 - Plagiaat
Wanneer men gebruik maakt van het intellectueel werk van een ander zonder diens toestemming of bronvermelding en ter bevordering van zichzelf, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van twee rangen.

Artikel 90 - Fraude
Wanneer men in schrift opzettelijk zaken anders voorstelt dan ze zijn door een onjuiste weergave van de werkelijkheid, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.

Artikel 91 - Oplichting
Wanneer men iemand beweegt tot het aangaan van een schuld of het tenietdoen van een schuld, hetzij door het aannemen van een valse naam of valse hoedanigheid, hetzij door listige kunstgrepen, hetzij door een samenweefsel van verdichtsels, met het oogmerk om zichzelf of een ander wederrechtelijk te bevoordelen, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van zes rangen.

Artikel 92 - Vervalsing van groepen
1. Wanneer men een door het Ministerie gebruikte groep namaakt of vervalst, met het oogmerk om deze als echt en onvervalst uit te geven, of te doen uitgeven, kan men worden bestraft met hoogstens een degradatie van zes rangen.
2. Wanneer men een poging doet het hoofdkwartier te betreden met een vervalste groep, kan men worden bestraft met hoogstens een degradatie van zes rangen.
3. Een uitzondering op artikel 92.2 kan gemaakt worden indien men expliciet toestemming krijgt van het NLDA, de krijgsmachtleiding of het bestuur om met een valse groep de schildwacht te betreden. Dit is van toepassing indien er een schildwacht controle óf - opleiding wordt uitgevoerd.

Artikel 93 - Deelname en/of werken tijdens NMA of AV
1. Wanneer men een NMA-classificatie of AV-classificatie ontvangt en zich opnieuw op enige wijze als miltair en/of ambtenaar met het Ministerie van Defensie verbindt tijdens deze actieve NMA/AV, zal men bestraft worden met een oneervol ontslag op het account waarmee hij zich opnieuw met het Ministerie op bovenstaande wijze heeft verbonden.
2. Wanneer men een NMA-classificatie of AV-classificatie ontvangt en zich opnieuw op enige wijze als miltair en/of ambtenaar met het Ministerie van Defensie verbindt tijdens deze actieve NMA/AV, zal men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van zes rangen op het account waarmee hij zich opnieuw met het Ministerie verbind na verwijdering van de NMA of AV.
3. Herhaaldelijk overtreden van lid 1 kan leiden tot een verdere verhoging van de NMA-graad of het ontvangen van een NMA indien een AV van toepassing was of tot een verhoging van de strafmaat genoemd in lid 2 tot het maximum.

HOOFDSTUK 4.5 - Misbruik

Artikel 94 - Misbruik bevoegdheden
Wanneer men bevoegdheden gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor ze bedoelt zijn ten voordele van zichzelf en/of ten nadele van andere, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.

Artikel 95 - Misbruik gezag
Wanneer men het door hem/haar verkregen gezag misbruikt om iemand te dwingen iets te doen, niet te doen of te dulden, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.

Artikel 96 - Misbruik omstandigheden
Wanneer men gebruikmaakt van de omstandigheden waarin een ander verkeert om die ander iets te laten doen of nalaten wat hij/zij in een normale situatie niet zou doen, kan men bestraft worden met hoogstens een permanente degradatie van vier rangen.

HOOFDSTUK 4.6 - Vandalisme

Artikel 97 - Trashing
Wanneer men opzettelijk een goed dat het bezit is van een ander of dat algemeen bezit is van MinDef deels of geheel vernielt, onbruikbaar maakt of verwijdert, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van zes rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.

Artikel 98 - Hacking
1. Wanneer men opzettelijk ongeoorloofd binnendringt in een computersysteem, een computersysteem tracht te overbelasten of enige andere schade tracht aan te brengen, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van tien rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld. Dit is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9.

Artikel 99 - Doxing
1. Wanneer men zonder veiligheidsmandaat persoonlijke gegevens verzamelt, bemachtigt en/of verspreidt, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van tien rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Dit artikel is geldig in heel de digitale en werkelijke wereld. Dit is een uitzondering op Reglement I: Artikel 9.

Artikel 100 - Diefstal
1. Wanneer men enig goed dat geheel of ten dele aan het Ministerie van Defensie toebehoort wegneemt, met als doel om het zich wederrechtelijk toe te eigenen, kan men bestraft worden met hoogstens een maximum van acht rangen permanente degradatie en daarnaast een oneervol ontslag.
2. Onder 'enig goed' wordt verstaan alles wat onder het eigendom van het Ministerie van Defensie valt. Alle informatie en/of goederen, in zowel geschreven als mondelinge vorm, dat onder het eigendom van het Ministerie van Defensie valt, bestaat uit de volgende lijst:
a. De credits in de portemonnee op de verschillende accounts die in het beheer zijn van het Ministerie van
Defensie;
b. de credits in de inventaris op de verschillende accounts die in het beheer zijn van het Ministerie;
c. de meubels op het grondgebied die toebehoren tot het Ministerie van Defensie;
d. de meubels in de inventaris op de verschillende accounts die in het beheer zijn van het Ministerie;
e. de accounts die in het beheer zijn van het Ministerie van Defensie;
f. alle informatie en/of online materialen die in het beheer zijn van het Ministerie van Defensie (topics, chats, sheets etc.);
g. de online platformen die in het beheer zijn van het Ministerie van Defensie.

HOOFDSTUK 4.7 - Verzuim

Artikel 101 - Nalatigheid
1. Opzettelijke nalatigheid
Wanneer men opzettelijk nalatig is tijdens het uitvoeren van taken, opdrachten of acties die betrekking hebben tot het Ministerie van Defensie, kan men maximaal een permanente degradatie ontvangen van twee rangen.
2. Onopzettelijke nalatigheid
Wanneer men onopzettelijk nalatig is tijdens het uitvoeren van taken, opdrachten of acties die betrekking hebben tot het Ministerie van Defensie, kan men maximaal een tijdelijke degradatie van één rang ontvangen.Zoals aangepast en ondertekend door:
Kap xzelie, Directrice Juridische Zaken


« Laatst bewerkt op: door Ambt. Tom_Aet »

Deze discussie is gesloten.